18 Δεκεμβρίου 2013

ΕΓΙΝΕ / ΓΡΑΦΤΗΚΕ στις 18 Δεκεμβρίου...


ΕΓΙΝΕ
...1916: Ένα μήνα μετά τη μάχη της Αθήνας (Νοεμβριανά), οι πρεσβευτές της Μ. Βρετανίας, της Γαλλίας και της Ρωσίας επέδωσαν διακοίνωση διαμαρτυρίας στην κυβέρνηση των Αθηνών ζητώντας την ικανοποίηση συγκεκριμένων αιτημάτων, ώστε να αρθεί ο ναυτικός αποκλεισμός των ελληνικών παραλίων, που είχε επιβληθεί τον περασμένο Νοέμβριο. Το κείμενο της διακοίνωσης, όπως δημοσιεύτηκε στις ελληνικές εφημερίδες, είχε ως εξής:
"Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι Πρέσβεις Γαλλίας, Μεγάλης Βρετανίας και Ρωσσίας, αντιπρόσωποι των εγγυητριών Δυνάμεων της Ελλάδος, λαβόντες ευχαρίστως υπ' όψει την απάντησιν ήτις εγένετο εις την ανακοίνωσιν αυτών της 1/14 Δεκεμβρίου 1916, λαμβάνουσι την τιμήν να διατυπώσωσιν εις την Ελληνικήν Κυβέρνησιν, κατ' εντολήν των εαυτών Κυβερνήσεων, τα ακόλουθα αιτήματα εγγυήσεων και ικανοποιήσεων, ων εγένετο μνεία εν τη εν λόγω ανακοινώσει:
-Αον. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
1) Τα Ελληνικά στρατεύματα της Στερεάς Ελλάδος και Ευβοίας θέλουν ελαττωθή ούτως ώστε να παραμείνη η απαραίτητος δύναμις διά την αστυνομικήν υπηρεσίαν. Άπας ο οπλισμός και τα πολεμοφόδια θέλουσι μεταφερθή εις Πελοπόννησον, περιλαμβανομένου του τε πυροβολικού και των πολυβόλων. Αι λεπτομέρειαι της τοιαύτης μετασταθμέσευεως θέλουν κανονισθή διά κοινής συμφωνίας.
2ον. Απαγόρευσις πάσης συνελεύσεως και συγκεντρώσεως επιστράτων. Αυστηρά δε εφαρμογή της απαγορεύσεως της οπλοφορίας των ιδιωτών.
3ον. Εγκαθίδρυσις Συμμαχικού ελέγχου υπό μορφήν τοιαύτην, ούτως ώστε να καταστή ούτος όσον το δυνατόν ολιγώτερον οχληρός.
Βον. ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
4ον. Πάντες οι διά πολιτικούς λόγους κρατούμενοι είτε κατηγορούμενοι επί συνωμοσία είτε επί ανατροπή του καθεστώτος θέλουσιν απολυθή αμέσως. Οι δ' εκ των γεγονότων παθόντες αδίκως θέλουσιν αποζημιωθή μετ' ανάκρισιν γενησομένην εκ συμφώνου μεταξύ της Ελληνικής κυβερνήσεως και των Συμμάχων.
5ον. Τιμωρία του υπαιτίου της συρράξεως ανωτέρου αξιωματικού.
6ον. Αίτησις σηγγνώμης της Ελληνικής Κυβερνήσεως παρά των πρεσβευτών της Αντάντ και χαιρετισμός επίσημος των σημαιών Αγγλίας, Γαλλίας και Ρωσσίας εν δημοσίω μέρει.
Συγχρόνως υπομεμνήσκουσιν εις την Ελληνικήν Κυβέρνησιν, ότι ανάγκαι στρατιωτικής φύσεως δύνανται ν' αναγκάσουν αυτάς ν' αποβιβάσωσι στρατόν εις Ιτέαν και διευθύνουν αυτόν εις Θεσσαλονίκην διά του σιδηροδρόμου Λαρίσσης. Αφ' ετέρου αναλαμβάνουσι την ρητήν υποχρέωσιν απέναντι της Ελληνικής Κυβερνήσεως να μη επιτρέψωσιν εις την Κυβέρνησιν της Εθνικής Αμύνης να επωφεληθή της αποχωρήσεως του Ελληνικού στρατού εκ Θεσσαλίας και Ηπείρου, ίνα υπερβή την ουδετέραν ζώνην, ήτις έχει ορισθή εκ συμφώνου μετά της Ελληνικής Κυβερνήσεως.
Φέροντες τ' ανωτέρω εις γνώσιν της Ελληνικής Κυβερνήσεως λαμβάνουσι την τιμήν να γνωρίσωσι αυτή κατ' εντολήν των Κυβερνήσεών των ότι ο αποκλεισμός των Ελληνικών παραλίων θέλει διατηρηθή μέχρις ου δοθή πλήρης ικανοποίησις επί πάντων των ανωτέρω αιτημάτων.
Εν Αθήναις τη 19η Δεκεμβρίου 1916
ΓΚΥΓΙΕΜΕΝ, ΕΛΛΙΟΤ, ΝΤΕΜΕΝΤΩΦ"
Η επίδοση της διακοίνωσης έγινε το μεσημέρι από τον Ιταλό πρέσβη προς τον υπουργό Εξωτερικών, ενώ ακολούθησε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου. Η κυβέρνηση δεν έδωσε συγκεκριμένη απάντηση θεωρώντας ότι "Η διακοίνωσις των Συμμάχων δεν έχει τύπον τύπον τελεσιγράφου και αφίνει ανοικτήν την οδόν διαπραγματεύσεων περί των αιτημάτων...". Τελικά, η λύση θα δινόταν πέντε μήνες αργότερα, με την παραίτηση του Κωνσταντίνου από το θρόνο (29 Μαΐου 1917) και την επιστροφή του Βενιζέλου στην Αθήνα.


ΓΡΑΦΤΗΚΕ
Ποια ήταν τα μυστικά ομορφιάς των προγιαγιάδων μας; Στις 18 Δεκεμβρίου 1930, η "Βραδυνή" συμβούλευε τις γυναίκες πώς ν' αποφύγουν τις ρυτίδες:
"Η συχνή χρήση πούδρας ξηραίνει το δέρμα και βοηθεί την εμφάνισιν ρυτίδων, γι' αυτό πρέπει να φροντίζετε και να καθαρίζετε επιμελώς κάθε βράδυ το πρόσωπό σας με μια αγνή καλλυντική κρέμα. Για όσες έχουν πολύ λεπτό δέρμα είνε ωφελιμώτατο να περνούν το πρόσωπό τους με ολιγίστην ποσότητα "κολντ-κρημ" πριν πουδραρισθούν. Αυτό συντελεί εις την ωραιοτέραν εμφάνισιν του προσώπου και βοηθεί εις το να μη χάση το δέρμα την ελαστικότητά του. Φυσικά όσες έχουν λιπαρό δέρμα θα προστρέξουν σε εντελώς αντίθετη θεραπεία. Το συχνό πουδράρισμα δεν είνε τότε επικίνδυνο. Πάντως όμως το καθάρισμα θα πρέπη να γίνεται κάθε βράδυ με την διαφορά ότι θα επακολουθή και πλύσιμο με πολύ ζεστό νερό, εις το οποίον καλόν είνε να προστεθούν λίγες σταγόνες κολώνιας. Κατ' αυτόν τον τρόπον αφαιρείται κάθε λιπαρή ουσία".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου