9 Δεκεμβρίου 2013

ΕΓΙΝΕ στις 9 Δεκεμβρίου....

... 1898: Με την παρουσία του πρίγκηπα Γεωργίου, που είχε οριστεί από τις ξένες δυνάμεις ως ο Ύπατος Αρμοστής, έγινε στα Χανιά η επίσημη τελετή ανακήρυξης της αυτόνομης Κρητικής Πολιτείας. Συγκεκριμένα, ο Γεώργιος έφτασε στα Χανιά στις 9.30΄ το πρωί, ενώ στο λιμάνι της πόλης τον υποδέχτηκε πλήθος κόσμου, που τον επευφημούσε. Ακολούθησε δοξολογία στον Καθεδρικό ναό της πόλης και ακολούθως ο Γεώργιος μετέβη στο Διοικητήριο, όπου υψώθηκε η κρητική σημαία και ο πρίγκιπας εκφώνησε τα εξής: 
"Κρήτες,
Αποδεκτού γενομένου του διορισμού υπό των τεσσάρων Δυνάμεων ως Υπάτου Αρμοστού της αυτονόμου Κρήτης και την επιθυμίαν σας εκπληρών, αναλαμβάνω την διοίκησιν. Έχων βαθείαν την συναίσθησιν των καθηκόντων μου και πλήρη την συνείδησιν της αποστολής μου, βασίζομαι εις την φιλοπατρίαν σας, όπως φέρω εις πέρας το ευρωπαϊκόν βούλευμα. Θα καταβάλω πάσαν προσπάθειαν, όπως καταστήσω αγαθήν, δικαίαν και αμερόληπτον διοίκησιν, διότι ούτω θ' αποκτήσητε ασφάλειαν αληθή και ελευθερίαν.
Πέποιθα, ότι θα είσθε φιλόνομοι, θα πειθαρχήτε, θα λησμονήσητε τας μεταξύ αλλήλων έριδας, θα ομονοήσετε αδιακρίτως φυλής και θρησκεύματος και θα εργασθήτε ειρηνικώς ως τέκνα μιας κοινής και φιλοστόργου πατρίδος. 
Άνευ τούτων δεν θα διοργανωθή διοίκησις ανάλογος, όπως ευημερήση η Κρήτη.
επικαλόυμαι την συνδρομήν πάντων.
Αποδείξατε, ότι η Κρήτη δύναται να ευνομηθή. Ούτως εξασφαλίζομεν την πολιτικήν υποστήριξιν των Δυνάμεων.
Κρήτες,
Είθε ο Θεός να ευλογή τας προσπαθείας μας.
Ζήτω η Κρήτη!"
Το βράδυ, η πόλη των Χανίων φωταγωγήθηκε, ενώ πραγματοποιήθηκε λαμπαδηδρομία προς τιμήν του πρίγκιπα. Πάντως, στην πανηγυρική ατμόσφαιρα δεν συμμετείχαν οι Τούρκοι κάτοικοι, οι οποίοι δεν σημαιοστόλησαν τα καταστήματά τους, αλλά τηρούσαν μία επιφυλακτική στάση. "Δεν είνε ούτε ευχαριστημένοι, ούτε δυσηρεστημένοι", σχολίαζε ο ανταποκριτής του "Άστυ".
Εν τω μεταξύ, την ίδια μέρα, στο ελεύθερο ελληνικό κράτος δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως η διάλυση της Βουλής και η προκήρυξη εκλογών για τις 7 Φεβρουαρίου. Ήταν η πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, που οι εκλογές θα διενεργούνταν στο τέλος της τετραετίας. 
Το βασιλικό διάταγμα είχε ως εξής:
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α΄
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Έχοντες υπ' όψει το άρθρον 37 του Συντάγματος, διαλύομεν την Βουλήν της ΙΔ' Περιόδου. Συγκαλούμεν δε τους μεν εκλογείς την εβδόμην Φεβρουαρίου επιότος έτους 1899, ίνα εκλέξωσι τους Βουλευτάς, την δε Βουλήν εν Αθήναις την τετάρτην Μαρτίου του αυτού έτους.
Ο Ημέτερος επί των Εσωτερικών Υπουργός δημοσιεύσει και εκτελέσει το παρόν Διάταγμα.
Εν Αθήναις, τη 9 Δεκεμβρίου 1898
Το Υπουργικόν Συμβούλιον,
Αλέξ. Ζαΐμης, Πρόεδρος
Α. Μομφεράτος
Ν. Τριανταφυλλάκος
Γ. Κόρπας
Φ. Νέγρης
Δ. Μιαούλης

....1902: Επεισοδιακή ήταν η έναρξη της βουλευτικής περιόδου λίγες μέρες μετά την ορκωμοσία της κυβέρνησης Δηληγιάννη, στην οποία ο βασιλιάς είχε δώσει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης μετά τις εκλογές της 17ης Νοεμβρίου, παρότι δεν διέθετε πλειοψηφία (Σανιδικά). 
Ο πρώην αντιπρόεδρος της Βουλής (Λεωνίδας), μαζί με τον διευθυντή των γραφείων της Βουλής (Φαρμακόπουλος) και άλλους υπαλλήλους είχαν καταλάβει το Βουλευτήριο την προηγούμενη νύχτα και αρνούνταν να παραδώσουν τα κλειδιά! Επικαλούμενη το άρθρο 95 του τότε Κανονισμού της Βουλής (ότι την παραμονή έναρξης της νέας συνόδου παύει να προΐσταται του Βουλευτηρίου ο πρώην πρόεδρος) η κυβέρνηση ζήτησε την επέμβαση της αστυνομίας, η οποία και πραγματοποιήθηκε στις 4 τα ξημερώματα της 9ης Δεκεμβρίου. Έτσι περιέγραφε την επιχείρηση η "Ακρόπολις" την επόμενη μέρα:
ην 4ην πρωινήν ώραν ο αστυνόμος κ. Σάρρος μετ' αστυφυλάκων εισήλθε διά του κηπαρίου της Βουλής εις τον ανατολικόν διάδρομον και εκείθεν εις την κυρίαν αίθουσαν του βουλευτηρίου. Η ανάβασις εγένετο διά της πυροσβεστικής κλίμακος. ΤΑ όργανα της αστυνομίας ηκολούθησαν εις την κατάληψιν του Βουλευτηρίου οι βουλευταί κ.κ. Αλεξάκης, Πολυγένηε, Καρπετόπουλος και αρκετοί πολίται.
Ο αστυνόμος κ. Σάρρος ήνοιξε κατόπιν την κυρίαν θύραν και δι' αυτής εισήλθον ο αντεισαγγελεύς κ. Ορεινός και ο ανακριτής κ. Αγγελέας.
Ο κ.Αλεξάκης κατέλαβε την θέσιν του προέδρου την οποίαν παρέδωκε την 8ην ώραν π.μ. εις τον πρεσβύτερον βουλευτήν κ. Τσαρλαμπάν.
Μετά τούτο ο αντεισαγγελεύς κ. Ορεινός διατάσσει και διά σιδηρουργών ανοίγονται αι θύραι των διαφόρων γραφείων και ανατίθεται η διεύθυνσις των γραφείων της βουλής υπό του προσωρινού προέδρου εις τον δικηγόρον κ. Ν. Κοτσελόπουλον".


... 1923: Τουλάχιστον εννιά νεκροί και δεκάδες τραυματίες ήταν ο απολογισμός των επεισοδίων που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια του συλλαλητηρίου των βασιλοφρόνων, οι οποίοι διαδήλωναν τη στήριξη τους στο μοναρχικό πολίτευμα απαντώντας με αυτόν τον τρόπο σε συλλαλητήρια των δημοκρατικών δυνάμεων, που ζητούσαν την καθιέρωση αβασίλευτης δημοκρατίας. Οι πληροφορίες που δημοσίευσαν οι εφημερίδες ήταν ασαφείς, όμως χαρακτηριστικό ήταν ότι ακόμη και οι φιλοβασιλικές εφημερίδες, αν και δημοσίευαν πύρινα άρθρα την επόμενη μέρα, δεν έδωσαν αρκετές πληροφορίες για το πώς ξεκίνησαν τα επεισόδια. Αντίθετα, οι δημοκρατικές εφημερίδες έκαναν λόγο για "στάση" από την πλευρά των φιλοβασιλικών, σύμφωνα με το επίσημο ανακοινωθέν του Α΄ Σώματος Στρατού:
"Η κυρία ομάς διά της οδού Ηρώδου του Αττικού εξεχύθη προ του υπουργείου των Στρατιωτικών. Άμα τη αφίξει των οι διαδηλωταί ήρξαντο ασχημονούντες και κραυγάζοντες "κάτω η Επανάστασις". Την αυτήν στιγμήν ο κρεοπώλης Σοφός, πρόεδρος των επιστράτων, έβαλε διά του περιστρόφου κατ' αρχάς μεν τρεις φοράς εις τον αέρα, είτε δεν εναντίον των προ της επί της Λεωφόρου Κηφισσιάς εισόδου του υπουργείου των Στρατιωτικών σκοπών. Το παράδειγμα του Σοφού υπήρξε το σύνθημα αθρόων πιστολισμών, εξ ων επληγώθη ελαφρώς ο κ. Καλλιγάς (πρώην Υπουργός). Η φρουρά πυκνώς βαλλομένη και εξ εγγυτάτης αποστάσεως, αρχικώς μεν απεσύρθη όπισθεν των κιγκλίδων είτα δε έβαλε δυο πυροβολισμούς εις τον αέρα προς εκφοβισμόν... 
Αξιωσημείωτον είνε το γεγονός ότι ακριβώς την ιδίαν ώραν ήρχισαν οι πιστολισμοί εις διάφορα σημεία της πόλεως (υπουργείον Στρατιωτικών, Πλατεία Κολοκοτρώνη, Γραφεία Επαναστάσεως, Ιππευτική Σχολή, Λαχαναγορά, Πλάκα και Ζάππειον). Η Επανάστασις και η Κυβέρνησις από ημερών ήδη είχον πληροφορίαν ότι το σημερινόν Συλλαλητήριον θα ήτο αφορμή διά την πρόκλησιν ταραχών, προς δημιουργίαν εντυπώσεως εις το εξωτερικόν, εν συνδυασμώ μετά εξυφαινομένης συνομωτικής κινήσεως εν τη Φρουρά Αθηνών.. Γενικώς η ωργανωμένη κατά της τάξεως επιβουλή, η από ημερών πολλαχόθεν ανακοινωθείσα προς την Κυβέρνησιν, εξεδηλώθη χθες εν όλη της τη εκτάσει..."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου