15 Απριλίου 2019

Μια φεμινιστική νίκη στις Οινούσσες τον Ιανουάριο του 1932 λόγω... ξενοφοβίας!

Υπακούοντας στη σχετική επιταγή του άρθρου 6 του Συντάγματος του 1927, που προέβλεπε την παραχώρηση πολιτικών δικαιωμάτων και στις γυναίκες διά νόμου, το δικαίωμα του εκλέγειν παραχωρήθηκε στις Ελληνίδες για πρώτη φορά με το διάταγμα της 5ης Φεβρουαρίου 1930 (η ημερομηνία δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως): «Παραχωρείται δικαίωμα ψήφου κατά τας δημοτικάς και κοινοτικάς εκλογάς εις τας γυναίκας αίτινες συνεπλήρωσαν το τριακοστόν έτος της ηλικίας των και γνωρίζουν ανάγνωσιν και γραφήν».