7 Απριλίου 2014

Ο ελληνογερμανικός πόλεμος τον Απρίλιο του 1941 μέσα από τα επίσημα πολεμικά ανακοινωθέντα


Στις 5.15΄ τα ξημερώματα της 6ης Απριλίου 1941 εκδηλώθηκε αιφνιδιαστικά η γερμανική επιθετικότητα με την επίδοση τελεσιγράφου από τον Γερμανό πρέσβη Έρμπαχ στο σπίτι του πρωθυπουργού Αλέξανδρου Κοριζή. Γύρω στις 8 το πρωί, ο Ραδιοφωνικός Σταθμός Αθηνών διέκοψε τη μετάδοση της θείας λειτουργίας και ο εκφωνητής ανήγγειλε τα εξής:
"Τα γεγονότα, τα οποία ανεμένοντο από ημερών ήρξαντο να εξελίσσωνται ραγδαίως από της αυγής της σήμερον. Η Ελλάς θύμα και πάλιν μιας αδίκου και απροκλήτου επιθέσεως, όρθια επί των επάλξεων υπερασπίζει τα σύνορά μας εναντίον νέου εισβολέως. Οι Γερμανοί, σύμμαχοι των Ιταλών προσβάλλουν τα σύνορα της Θράκης και της Ανατολικής Μακεδονίας. Ο Ελληνικός στρατός μάχεται υπερασπίζων το πάτριον έδαφος όπως και την αυγήν της 28ης Οκτωβρίου 1940".
Εν τω μεταξύ, το γενικό επιτελείο στρατού εξέδωσε το υπ' αριθμ. 162 πολεμικό ανακοινωθέν: 
"Από της 5.15 ώρας της σήμερον ο εν Βουλγαρία Γερμανικός στρατός προσέβαλε απροκλήτως ημέτερα στρατεύματα Ελληνο-Βουλγαρικής μεθορίου. Αι δυνάμεις μας αμύνονται του πατρίου εδάφους"

Ο αρχιστράτηγος Αλ. Παπάγος απευθύνθηκε στο στράτευμα με την παρακάτω ημερήσια διαταγή (απόσπασμα):
"Διά μίαν ακόμη φοράν τα ελληνικά όπλα καλούνται να υπερασπίσουν το πάτριον έδαφος.
Ένας επί πλέον εισβολεύς, ένας επί πλέον αντίπαλος, ανήκων ατυχώς εις την ομάδα των αυτοκαλουμένων πεπολιτισμένων Κρατών, επιχειρεί να καταπατήση τα Ιερά του Έθνους.
Θα αντιστώμεν και θα νικήσωμεν, όπως ενικήσαμεν και τον άλλον πολυάριθμον εχθρόν, όπως αντεστάθημεν και εις εκείνου τας ορδάς και τας περιφρονητικάς διά την προσφιλή Πατρίδα μας αξιώσεις.
Θα νικήσωμεν, διότι θα πολεμήσωμεν πάλιν υπό την σημαίαν της υπερτάτης Δικαιοσύνης, και διότι παρά το πλευρόν μας ίσταται συμπολεμιστής και αποφασιστικός σύμμαχος ο στρατός της πανισχύρου Βρεττανικής Αυτοκρατορίας.
Θα πολεμήσωμεν αντιτάσσοντες εις την βίαν του επιδρομέως τα όπλα μας και τα στήθη μας, διδάσκοντες και τον νέον αντίπαλον ότι η Ελλάς από την οποίαν ήντλησε τόσα πολύτιμα διδάγματα, δεν ατιμάζεται...".

Στον ελληνικό λαό απευθύνθηκε με διάγγελμα ο πρωθυπουργός Αλέξανδρος Κοριζής εκπροσωπώντας την κυβέρνηση:
"Ο πρεσβευτής της Γερμανίας επεσκέφθη σήμερον την 5ην πρωινήν τον κ. Πρωθυπουργόν και ανεκοίνωσεν αυτώ εκ μέρους της Κυβερνήσεώς του, ότι ο γερμανικός στρατός θα επιτεθή κατά της Ελλάδος. Ταυτόχρονοι εκ των συνόρων πληροφορίαι έφερον πραγματοποιούμενην την γερμανικήν απειλήν. Ούτω κατά τα εξημερώματα της 6ης Απριλίου του 1941 επαναλαμβάνοντο ακριβώς παρά του ετέρου μέλους του Άξονος τα γεγονότα της 28ης Οκτωβρίου 1940. Απέναντι της νέας ταύτης επιβουλής και της τιμής, της ελευθερίας και της ακεραιότητος της χώρας μας, ο Ελληνικός στρατός και ο Ελληνικός Λαός καλούνται και πάλιν να πράξουν με δύναμιν και ευψυχίαν και σταθερότητα το απέναντι της λατρευτής Πατρίδος καθήκον των, με πλήρη συναίσθησιν του δικαίου των, με την ευλογίαν του Θεού και με την βοήθειαν των γενναίων και μεγάλων Συμμάχων μας".

Αργότερα, την ίδια μέρα εκδόθηκε το υπ' αριθμ. 163 πολεμικό ανακοινωθέν του Γενικού Στρατηγείου:
"Ι. Ισχυραί γερμανικαί δυνάμεις, εφωδιασμέναι με τα πλέον σύγχρονα πολεμικά μέσα, με την υποστήριξιν αρμάτων, αφθόνου βαρέος πυροβολικού και πολυαρίθμου αεροπορίας προσέβαλεν αιφνιδιαστικώς από της πρωίας της σήμερον επανειλημμένως τας θέσεις μας εις ας αμύνονται μόνον Ελληνικαί δυνάμεις λίαν περιωρισμέναι.
Καθ' όλην την ημέραν διεξήχθη σφοδρότατος αγών εις τας κυριωτέρας ζώνας της παραμεθορίου προς Βουλγαρίαν περιοχής, ιδιαιτέρως δε εις την περιοχήν Μπέλες και την κοιλάδα του Στρυμόνος.
Αι δυνάμεις μας, αι διατεθειμέναι επί του μετώπου τούτου με τα περιωρισμένα μέσα των, διεξήγαγον σκληρότατον αγώνα κατά του εισβολέως· η μικρά Ελληνική αεροπορία, όση ηδυνήθη να διατεθή εκ του προς Ιταλίαν μετώπου, συνέδραμε με αυτοθυσίαν τον αγώνα των ηρωικών στρατευμάτων μας. Τα οχυρά μας παρά το σφοδρότατον διά πυροβολικού και από αέρος δι' αεροπορίας κατακορύφου εφορμήσεως βομβαρδισμόν, αντέστησαν πλην ενός όπερ υποστάν ιδιαιτέρως ισχυράν εχθρικήν προσβολήν υπέκυψε. 
Δέκα εχθρικά άρματα κατεστράφησαν υπό του πυροβολικού μας και των αντιαρματικών μας μέσων. Πέντε έως εξ εχθρικά αεροπλάνα κατερρίφθησαν υπό της αεροπορίας μας και των αντιαεροπορικών μας πολυβόλων. Συνελάβομεν αιχμαλώτους. 
Περιοχαί τινες του εθνικού εδάφους διά λόγους επιχειρήσεων και προς αποφυγήν ανωφελών θυσιών, εξεκενώθησαν εγκαίρως υπό των δυνάμεών μας.
Τελικώς ο εχθρός σημειώσας πρόδόν τινα συνεκρατήθη εφ' όλου του ενδιαφέροντος μετώπου.
ΙΙ. Επί του εν Αλβανία ιταλικού μετώπου ενέργειαι περιπόλων και πυροβολικού".

ΕΠΙΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝΤΑ

7 Απριλίου
υπ' αριθμ. 164 πολεμικό ανακοινωθέν:
"Ι. Και σήμερον δευτέραν ημέραν συνεχίσθη η μετ' ισχυρών γερμανικών δυνάμεων επίθεσις τόσον εις την κοιλάδα του Στρυμόνος όσον και εις το υψίπεδον Νευροκοπίου μετά της αυτής σφοδρότητος και επιμονής. Αι αμυνόμεναι ολιγάριθμοι Ελληνικαί δυνάμεις επέτυχον και σήμερον να συγκρατήσωσι τον αντίπαλον εις τας  ενδιαφερούσας περιοχάς.
Εις την κοιλάδα του Στρυμόνος τα οχυρά Ιστιμπεϊ και Κρακάγια αγωνισθέντα μέχρις εσχάτων και κατεστραφέντα υπέκυψαν. Τα οχυρά Ρούπελ και Ουσίτα δεχθέντα επανειλημμένας δι' αρμάτων προσβολάς εν συνδυασμώ με εντατικόν βομβαρδισμόν δι' αεροπορίας και βαρέος πυροβολικού, τας απέκρουσαν πάσας.
Εις το υψίπεδον Νευροκοπίου ο εχθρός κατόπιν εντατικής προσπαθείας κατώρθωσε να εισδύση εντός του οχυρού Περιθώρι. Κατόπιν αγώνος εντός των υπογείων στοών, οι εισελθόντες απεδεκατίσθησαν και τελικώς το οχυρόν έμεινεν εις χείρας μας. Ετέρα προσπάθεια του εχθρού Δισέ δι' αρμάτων απκρούσθη και πολλά εχθρικά άρματα κατεστράφησαν υπό του πυροβολικού μας. Εις την αυτήν περιοχήν αξιωματικός επί κεφαλής ημετέρου αποσπάσματος επιφορτισμένου να καταστρέψη γέφυραν βορείως Νευροκοπίου, αφήκε τα εχθρικά άρματα να εισέλθουν εις την γέφυραν και πυροδοτήσας την κατάλληλον στιγμήν, κατέστρεψε και τα επί της γεφύρας άρματα.
Η Δυτική Θράκη, διά λόγους επιχειρήσεων και προς αποφυγήν ανωφελών θυσιών, εκκενούται εγκαίρως και κανονικώς υπό των εκεί ολιγαρίθμων προκαλυπτικών στοιχείων. Τα εν ταύτη οχυρά μας Εχινός και Νυμφαία ανθίστανται εις τας εχθρικάς προσβολάς απαγορεύοντα την διέλευσιν των βαρέων υλικών του εχθρού.
ΙΙ. Εις το Αλβανικόν Μ΄τωπον δι' ισχυράς επιθετικής μας ενεργείας κατελάβομεν ωργανωμένας θέσεις του εχθρού, συνελάβομεν δε 500 αιχμαλώτους και άφθονον οπλισμόν".

Ανακοίνωση του υφυπουργείου Δημοσίας Ασφαλείας για αεροπορικούς βομβαρδισμούς:
"Η γερμανική αεροπορία ενήργησε χθες, πρώτην ημέραν του Ελληνογερμανικού πολέμου τας κάτωθι επιδρομάς εις το εσωτερικόν της χώρας.
1) Εβομβάρδισε το χωρίον Αδριανή - Δράμας με ελαχίστας ζημίας. Τρεις αεροπόροι ανωμάλως προσγειωθέντεος γερμανικού αεροπλάνου περιοχήν Δράμας συνελήφθησαν.
2) Εις Σέρρας, εβομβαρδίσθη και επολυβολήθη η πόλις υπό σμήνους αεροπλάνων, άνευ ζημιών και με θύματα 2 γυναίκας, 3 παιδία και 1 γέροντα. Ομοίως επολυβολήθη το χωρίον Προβατά Σερρών άνευ θυμάτων και ζημιών. Επίσης επολυβολήθησαν τα χωρίς Σχοτούσα, Μονοκκλησσιά και Κάτω Καμίνια (σ.σ. εννοεί Κάτω Καμήλα) άνευ θυμάτων ή ζημιών.
3) Εβομβαρδίσθη η πόλις του Σιδηροκάστρου με αποτέλεσμα την κατάρρευσιν 2 οικιών και τον τραυματισμόν πέντε παιδίων, τριών γυναικών και ενός γέροντος.
4) Εις χωρίον Λειψύδριον περιοχής Κιλκίς, κατέπεσε φλεγόμενον εν γερμανικόν αεροπλάνον. Εκ των επιβαινόντων απηνθρακώθησαν εις αξιωματικός και εις υπαξιωματικός και διεσώθη βαρέως τραυματίας, ο οδηγός ανθυπασπιστής.
5) Εις περιοχήν Αντιρρίου κατέπεσε φλεγόμενον γερμανικόν αεροπλάνον, απανθρακωθέντων δύο εκ των επιβαινόντων και διασωθέντων, ως τραυματιών των ετέρων δύο.
6) Τας νυκτερινάς ώρας εβομβαρδίσθη η πόλις του Πειραιώς με ζημίας επί ενός φορτηγού ατμοπλοίου, ενός υποστέγου, μικράς ζημίας εις οικήματα και ολίγα θύματα εκ του αμάχου πληθυσμού.
7) Παρά γερμανικών αεροπλάνων ερρίφθησαν προκηρύξεις προπαγανδιστικαί εις χωρίον Πανόραμα Θεσσαλονίκης, εις Δράμαν, εις περιοχήν Καβάλλας και εις χωρίον Μεσούνην - Κομοτηνής".


8 Απριλίου
υπ' αριθμ. 165 πολεμικό ανακοινωθέν:
"Ο εις Νότιον Σερβίαν αγωνιζόμενος νοτιοσλαβικός στρατός, συμπτυχθείς, απεκάλυψε το αριστερόν πλευρόν του εις την γραμμήν των συνόρων μας ηρωικώς μαχομένου στρατού μας. Παρά τούτο, ο στρατός μας αγωνίζεται μετ' αφαντάστου αυτοθυσίας, διεκδικών το πάτριον έδαφος σπιθαμήν προς σπιθαμήν".

υπ' αριθμ. 166 πολεμικό ανακοινωθέν:
"Ι. Η πίεσις των γερμανικών δυνάμεων κατά του Μετώπου της τοποθεσίας μας εξηκολούθησε και σήμερον ισχυρά. Ουδέν αποτέλεσμα επέτυχον. Αι από διημέρου σκληρώς αγωνιζόμεναι ολιγάριθμοι ελληνικαί δυνάμεις, εματαίωσαν πάσαν προσπάθειαν των επιτιθεμένων. 
Εις την κοιλάδα του Στρυμόνος τα οχυρά Ρούπελ, Ουσίτα, Παλιουριώνες και Καρατάς, συνεργαζόμενα διά των πυρών των, απετέλεσαν φράγμα, όπερ ο εχθρός δεν κατώρθωσε να υπερβή. Ιδιαιτέρως τα οχυρά Ρούπελ και Ουσίτα υπέστησαν ακλόνητα, τρίτην ημέραν σήμερον, άπασαν την σφοδρότητα των εχθρικών πυρών και των δι' αρμάτων επιθέσεων. Αλεξιπτωτισταί, ριφθέντες υπό του εχθρού εις τα νότια της τοποθεσίας, εξεκαθαρίσθησαν. Εκ τούτων συνελήφθησαν αιχμάλωτοι περί τους εβδομήκοντα.
Εις το υψίπεδον Νευροκοπίου ο αγών διεξήχθη σφοδρός ου μόνον υπό των οχυρών, αλλά και υπό των εκτός των οχυρών τμημάτων μας. Τα οχυρά μας αντέστησαν αποτελεσματικώτατα· εν τούτω, το Ντασαβλί, καταληφθέν υπό του εχθρού, ανακατελήφθη αμέσως δι' αντεπιθέσεως· το οχυρόν Αϊσσέ εδοκίμασε και σήμερον, ακατάβλητον, το ισχυρόν πυρ του βαρέος πυροβολικού του εχθρού. Τα εκτός οχυρών τμήματά μας, δι' αντεπιθέσεων, ανακατέλαβον σημεία τινά της τοποθεσίας, εφ' ων κατώρθωσε να θέση χείρα προσωρινώς ο εχθρός.
Εις το αριστερόν πλευρόν της τοποθεσίας μας τεθωρακισμένη γερμανική μεραρχία, εισχωρήσασα μέσω του νοτιοσλαβικού εδάφους, κατώρθωσε να φθάση χθες την εσπέραν εις το ύψος των ελληνονοτιοσλαβικών συνόρων, καταλαβούσα την Δοϊράνην. Η μεραρχία αύτη σήμερον από της έω εισέβαλεν εις το ημέτερον έδαφος διά του ανατολικώς του Αξιού πεδινού διαδρόμου· τα ελληνικά, λίαν περιωρισμένα ελαφρά μηχανοκίνητα μέσα, διεξήγαγον άνισον αγώνα κατά των ποσοτικώς και ποιοτικώς ασυγκρίτως ανωτέρων μέσων του εχθρού· η προσπάθεια αύτη επιβραδύνσεως του αντιπάλου παρετάθη επί πολλάς ώρας, τελικώς όμως ο αντίπαλος επέτυχε να προωθηθή επικινδύνως προς την κατεύθυνσιν της Θεσσαλονίκης, αποκόπτων τας συγκοινωνίας των εν τη Ανατολική Μακεδονία δυνάμεών μας μετά της λοιπής χώρας.
ΙΙ. Εν τω αλβανικώ μετώπω δι' επιθετικής επιχειρήσεως κατελάβομεν νέαν θέσιν του εχθρού. Συνελάβομεν περί τους 40 αιχμαλώτους, εν οις και ένα λοχαγόν".

Ανακοίνωση του υφυπουργείου Δημοσίας Ασφαλείας για αεροπορικούς βομβαρδισμούς:
"Κατά την χθεσινήν ημέραν ουδεμία αεροπορική επιδρομή εσημειώθη εις το εσωτερικόν της χώρας".


9 Απριλίου
υπ' αριθμ. 167 πολεμικό ανακοινωθέν:
"Ι. Αι διά της κοιλάδος του Αξιού εισδύσασαι τεθωρακισμέναι γερμανικαί δυνάμεις, συγκρατηθείσαι μέχρι της χθεσινής νυκτός εις την περιοχήν Κιλκίς εξηκολούθησαν την προς Θεσσαλονίκην επίθεσιν των και εισήλθον εις την πόλιν.
Παρά την δυσχερή θέσιν εις ην, εκ τούτου, περιήλθον τα εν τη Ανατολική Μακεδονία στρατεύματά μας δεν εχαλάρωσαν εν τούτοις την επί των συνόρων κατά μέτωπον αντίστασίν των και διετήρουν απαραβιάστους τας γραμμάς των κατά τας μέχρι των μεταμεσονυκτίων ωρών επιτευχθείσας πληροφορίας. 
ΙΙ. Επί του αλβανικού μετώπου τοπικαί εχθρικαί επιθέσεις απεκρούσθησαν, των επιτεθέντων τμημάτων υποστάντων βαρείας απωλείας".

Ανακοίνωση του υφυπουργείου Δημοσίας Ασφαλείας για αεροπορικούς βομβαρδισμούς:
"Γερμανικά αεροπλάνα εις τέσσαρα κύματα υπερέπτησαν χθες τας νυκτερινάς ώρας της περιοχής Πειραιώς και έρριψαν βόμβας άνευ θυμάτων ή ζημιών.
Ομοίως επόντισαν νάρκας μαγνητικάς εις διάφορα σημεία, ως και κατά την επιδρομήν της 7ης τρέχοντος".


10 Απριλίου
υπ' αριθμ. 168 πολεμικό ανακοινωθέν:
"Ι. Εις το αλβανικόν μέτωπον ενέργειαι περιπόλων και πυροβολικού.
ΙΙ. Ανατολικώτερον ουδέν το αξιοσημείωτον".

Ανακοίνωση του υφυπουργείου Δημοσίας Ασφαλείας για αεροπορικούς βομβαρδισμούς:
"Γερμανικά αεροπλάνα υπερέπτησαν τας πρωινάς ώρας της χθες της περιοχής Πειραιώς και επόντισαν νάρκας εις διάφορα σημεία. Μία των ναρκών εξερράγη εντός της πόλεως προκαλέσασα ολίγα θύματα εκ του αμάχου πληθυσμού και μικράς ζημίας εις οικήματα. Άλλαι νάρκαι ερρίφθησαν εγγύς του Δημοτικού Ψυχιατρείου με ελάχιστα θύματα εκ του αμάχου πληθυσμού".


11 Απριλίου
υπ' αριθμ. 169 πολεμικό ανακοινωθέν:
"Ι. Γερμανικά μηχανοκίνητα στοιχεία προερχόμενα εκ της περιοχής του Μοναστηρίου έλαβον την επαφήν μετά των ημετέρων δυνάμεων εις την περιοχήν Φλωρίνης - Βεύης.
ΙΙ. Εις το αλβανικόν μέτωπον περιωρισμέναι ενέργειαι περιπόλων και πυροβολικού".

Ανακοίνωση του υφυπουργείου Δημοσίας Ασφαλείας για αεροπορικούς βομβαρδισμούς:
"Πολυάριθμα γερμανικά αεροπλάνα εις δέκα εκ διαδοχικά κύματα επέδραμον χθες την νύκτα κατά της περιοχής Πειραιώς. Η επιδρομή διήρκεσεν επί τέσσαρας ώρας.
Έρριψαν βόμβας και νάρκας εις διάφορα σημεία. Εξερράγησαν δύο μικραί πυρκαϊαί, αίτινες κατεσβέσθησαν αμέσως. Τινά των επιδραμόντων αεροπλάνων επετέθησαν διά πολυβολισμών εναντίον θέσεων προβολέων και ενεργών μέσων Αεραμύνης, άνευ ουδενός αποτελέσματος.
Έτερα αεροπλάνα καθέτου εφορμήσεως επετέθησαν κατά μικρού πλοιαρίου 1 1/2 μίλιον έξωθι Γλυφάδας. Οι ναυαγοί περισυνελέγησαν υπό ημετέρων και διεσώθησαν. 
Δύο γερμανικά αεροπλάνα εβλήθησαν υπό του αντιαεροπορικού πυροβολικού και κατέπεσαν φλεγόμενα. Υπάρχουν ενδείξεις, ότι κατερρίφθη και τρίτον γερμανικόν αεροπλάνον, το οποίον έπεσεν εις την θάλασσαν. Μία βόμβα ερρίφθη εις Κόρινθον άνευ θυμάτων η ζημιών".


12 Απριλίου
υπ' αριθμ. 170 πολεμικό ανακοινωθέν:
"Περιωρισμέναι ενέργειαι επαφής εις διάφορα σημεία αμφοτέρων των μετώπων".

Ανακοίνωση του υφυπουργείου Δημοσίας Ασφαλείας για αεροπορικούς βομβαρδισμούς:
"Τας πρωινάς ώρας της χθες γερμανικά αεροπλάνα εις επανειλημμένα κύματα επέδραμον κατά της περιοχής Πειραιώς. Εκ των ριφθεισών βομβών επλήγησαν λαϊκαί συνοικίαι της πόλεως με θύματα 20 νεκρούς και 40 τραυματίας, εκ του αμάχου πληθυσμού. Αρκεταί οικίαι υπέστησαν βλάβας. 
Έτεραι βόμβαι έπεσαν εις διάφορα σημεία της περιοχής Πειραιώς και Ελευσίνος άνευ θυμάτων η ζημιών. Ομοίως βόμβα ερρίφθη εις περιοχήν Αμαρουσίου άνευ αποτελέσματος τινός. Εκ ριφθεισών βομβών υπέστη μικράς ζημίας και ο Συν. Νέας Σμύρνης όπου κατέρρευσαν οικίσκοι τινές. Υπάρχουν και θύματα εις νεκρός και τρεις τραυματίαι εκ θραυσμάτων του ημετέρου αντιαεροπορικού πυροβολικού.
Έτερα κύματα γερμανικών αεροπλάνων επόντισαν εις την περιοχήν Πειραιώς κλπ. νάρκας μαγνητικάς ριπτομένας δι' αλεξιπτώτων.
Εν γερμανικόν αεροπλάνον κατερρίφθη υπό του αντιαεροπορικού πυροβολικού και έπεσε φλεγόμενον εις την θάλασσαν.
Ιταλικόν αεροπλάνον επολυβόλησεν από χαμηλού ύψους βόσκοντα ποίμνια εις περιοχήν της Δυτικής Πελοποννήσου".


13 Απριλίου
υπ' αριθμ. 171 πολεμικό ανακοινωθέν:
"Περιωρισμέναι τινές τοπικαί ενέργειαι"

Ανακοίνωση του υφυπουργείου Δημοσίας Ασφαλείας για αεροπορικούς βομβαρδισμούς:
"Γερμανικά αεροπλάνα εις τρία κύματα επέδραμον χθες κατά του βόλου, ρίψαντα βόμβας άνευ θυμάτων. Τρία των επιδραμόντων αεροπλάνων κατερρίφθησαν υπό του αντιαεροπορικού πυροβολικού και κατέπεσαν εις την θάλασσαν φλεγόμενα.
Ομοίως γερμανικόν αεροπλάνον επολυβόλησε μικρόν βενζινόπλοιον παρά την Σαμοθράκην, άνευ θυμάτων και ζημιών.
Εχθρικά αεροπλάνα εις επανειλημμένα κύματα υπερέπτησαν τας νυκτερινάς ώρας της χθες εις περιοχήν Πειραιώς, ρίψαντα εις διάφορα μέρη βόμβας, μία των οποίων επέφερεν ελαφράς ζημίας εις τι αστυνομικόν κατάστημα.
Ιταλικόν αεροπλάνον εβομβάρδισε το Ληξούριον άνευ θυμάτων και με μικράς ζημίας εις πέντε οικίας.
Έτερον ιταλικόν αεροπλάνον επολυβόλησε μικρόν πλοιάριον εις τινα ακτήν της Σάμου άνευ ζημίας.
Εχθρικόν αεροπλάνον έρριψε βόμβαν εις περιοχήν Τριπόλεως άνευ θυμάτων ή ζημιών".


14 Απριλίου
υπ' αριθμ. 172 πολεμικό ανακοινωθέν:
"Εις την Δυτικήν Μακεδονίαν αγών τεθωρακισμένων μονάδων εις περιοχήν Πτολεμαΐδος. Αι γερμανικαί δυνάμεις προωθήθησαν προς Κλεισούραν, προς Κοζάνην, προς Σιάτισταν.
Συνεπεία της υπό γερμανικών δυνάμεων καταλήψεως της Νοτίου Γιουγκοσλαυίας και της εκ τούτου διανοίξεως των κατευθύνσεων, αίτινες εκ Γιουγκοσλαυικού εδάφους άγουσι εις τα πλευρά και τα νώτα του εις το βόρειον Αλβανικόν μέτωπον στρατού μας, διετάχθη διά λόγους επιχειρήσεων η σύμπτυξις των δυνάμεών μας και η εκκένωσις της περιοχής Κορυτσάς. Ο εχθρός αντιληφθείς την σύμπτυξιν μετά εικοσιτετράωρον από της ενάρξεως ταύτης, επεχείρησεν επί ματαίω να την παρενοχλήση προωθήσας μοτοσυκλετιστάς. Συνελάβομεν μερικάς δεκάδας εκ τούτων.
Εις το λοιπόν Αλβανικόν μέτωπον ο εχθρός επεχείρησεν εις πολλά σημεία επιθετικάς ενεργείας. Παντού απεκρούσθη, αφήσας εις χείρας μας περί τους εκατόν αιχμαλώτους".

Ανακοίνωση του υφυπουργείου Δημοσίας Ασφαλείας για αεροπορικούς βομβαρδισμούς:
"Γερμανικά αεροπλάνα εις επανειλημμένα κύματα εβομβάρδισαν χθες την περιοχήν Πειραιώς άνευ θυμάτων και με ζημίας μόνον εις οικίας. Ομοίως επολυβόλησαν διάφορα χωρία της Αττικής και εργαζομένους εις αγρούς γεωργούς άνευ θυμάτων. Έτερον σμήνος γερμανικών αεροπλάνων επολυβόλησεν διάφορα χωρία της ιδίας περιοχής άνευ θυμάτων. Βόμβας έρριψαν και εις αγροτικήν περιοχήν Λακωνίας άνευ θυμάτων και με ελαχίστας αγροζημίας. Ομοίως εις αγροτικήν περιοχήν Ηλείας άνευ θυμάτων και ζημιών. Εχθρικά αεροπλάνα εβομβάρδισαν την Πρέβεζαν. Κατέρρευσαν μερικαί οικίαι και εφονεύθη μία γραία 78 ετών. Εν των επιδραμόντων αεροπλάνων κατερρίφθη υπό του αντιαεροπορικού πυροβολικού.
Έτερον σμήνος εβομβάρδισεν τα Ιωάννινα με δύο θύματα εκ του αμάχου πληθυσμού και ασημάντους ζημίας.
Εξ όλων των χθεσινών αεροπορικών επιδρομών ουδείς στρατιωτικός στόχος εβλήθη, αλλ' άπασαι εστράφησαν αποκλειστικώς κατά του αμάχου πληθυσμού.
Σμήνη γερμανικών αεροπλάνων επόντισαν χθες την νύκτα μαγνητικάς νάρκας εις διαφόρους ακτάς επισημανθείσας υπό της αρμοδίας υπηρεσίας".


15 Απριλίου
υπ' αριθμ. 173 πολεμικό ανακοινωθέν:
"Επί του Αλβανικού μετώπου απεκρούσθησαν τοπικαί επιθετικαί επιχειρήσεις των ιταλών με σοβαράς διά τούτους απωλείας.
Εν τη Δυτική Μακεδονία επραγματοποιήθησαν αι διαταχθείσαι κινήσεις των στρατευμάτων μας εις νέας θέσεις. Υπό του αντιαεροπορικού μας πυροβολικού και κατ' αερομαχίας κατερρίφθησαν 10 εχθρικά αεροπλάνα".

Ανακοίνωση του υφυπουργείου Δημοσίας Ασφαλείας για αεροπορικούς βομβαρδισμούς:
"Γερμανικά αεροπλάνα εις επανειλημμένα κύματα εβομβάρδισαν και επολυβόλησαν χθες διάφορα σημεία της περιοχής Πειραιώς και της νοτιοδυτικής ακτής του Σαρωνικού άνευ θυμάτων ή ζημιών. Επολυβολήθησαν το στρατιωτικόν νοσοκομείον Βούλας και το σχολείον. Ομοίως επολυβολήθησαν αλιευτικαί λέμβοι εις περιοχήν Αιγίνης και ομάς εργαζομένων χωρικών εις περιοχήν Μαραθώνος.
Γερμανικά αεροπλάνα έρριψαν βόμβας και επόντισαν νάρκας μαγνητικάς εις σημεία της ακτής Πειραιώς επισημανθέντα από των αρμοδίων αρχών.
Εχθρικά αεροπλάνα εβομβάρδισαν αγροτικάς περιοχάς νήσου Κέας άνευ θυμάτων ή ζημιών και επολυβόλησαν ανεπιτυχώς μικρά βενζινόπλοια εις παραλίαν Ικαρίας.
Γερμανικά αεροπλάνα εβομβάρδισαν και επολυβόλησαν αγροτικάς περιοχάς Αλιβερίου και Κύμης άνευ θυμάτων ή ζημιών.
Παρά γερμανικών αεροπλάνων εβομβαρδίσθη η Καρδίτσα. Κατέρρευσαν τρεις οικίαι και ετραυματίσθησαν τρεις χωροφύλακες, δύο γυναίκες και εν παιδίον.
Γερμανικά αεροπλάνα εις διαδοχικά κύματα εβομβάρδισαν την πόλιν των Τρικκάλων με θύματα τριάντα νεκρούς και πενήντα τραυματίας εκ του αμάχου πληθυσμού. Κατέρρευσαν 15 οικίαι και έτεροι υπέστησαν βλάβας.
Ομοίως εβομβαρδίσθησαν διάφορα χωρία της περιοχής Καρδίτσης και έρριψαν βόμβας εις αγροτικήν περιοχήν Δομοκού άνευ θυμάτων ή ζημιών.
Εχθρικά αεροπλάνα έρριψαν βόμβας εις αγροτικάς περιοχάς Σπάρτης και Κυπαρισσίας άνευ θυμάτων ή ζημιών. 
Ιταλικά αεροπλάνα εβομβάρδισαν περιοχάς Κρήτης άνευ αποτελέσματος. Πολυάριθμα γερμανικά αεροπλάνα εις επανειλημμένα κύματα εβομβάρδισαν σκληρώς καθ' όλην την ημέραν την εκ των σεισμών δεινώς δοκιμασθείσαν πόλιν της Λαρίσηης. Πληροφορίαι επί απωλειών ελλείπουν.
Εκ των επιδραμόντων χθες αεροπλάνων κατερρίφθησαν τρία γερμανικά εις περιοχήν Λαρίσης κατόπιν αερομαχίας. Δύο γερμανικά εις περιοχήν Γαϊδουρονήσου, τρία γερμανικά εις περιοχήν Αιγίνης βληθέντα υπό του αντιαεροπορικού πυροβολικού. Εν ιταλικόν εις Κρήτην βληθέν υπό του αντιαεροπορικού πυροβολικού".


16 Απριλίου
υπ' αριθμ. 174 πολεμικό ανακοινωθέν:
"Εν τη δυτική Μακεδονία αι εν τη άνω κοιλάδι Αλιάκμονος εισχωρήσασαι γερμανικαί δυνάμεις δρώσιν εις την περιφέρειαν Γρεβενών επιζητούσαι να προωθηθώσι προς Καλαμπάκαν. Εις το υψίπεδον Κοζάνης προωθήθησαν νοτίως του Αλιάκμονος. εις την περιοχήν νοτίως Κορυτσάς περιήλθεν εις τον εχθρόν ο αυχήν Κιάφε Καρίτ".

Ανακοίνωση του υφυπουργείου Δημοσίας Ασφαλείας για αεροπορικούς βομβαρδισμούς:
"Γερμανικά αεροπλάνα εις επανειλημμένα κύματα εβομβάρδισαν χθες διάφορα σημεία του Ευβοϊκού άνευ θυμάτων και με μικράς ζημίας. Ομοίως επολυβόλησαν την πόλιν της Χαλκίδος, την λουτρόπολιν Αιδηψού, διάφορα άλλα χωρία, αλιευτικά πλοιάρια και λέμβους με επιβάτας άνευ θυμάτων ή ζημιών".


17 Απριλίου
υπ' αριθμ. 175 πολεμικό ανακοινωθέν:
"Εν τη Δυτική Μακεδονία δεν επήλθον ουσιώδεις μεταβολαί εις την κατάστασιν.
Εν τω Αλβανικώ Μετώπω διαταχθείσαι κινήσεις τινές συμπτύξεως των δυνάμεών μας εξετελέσθησαν ανενοχλήτως. Συνεπεία τούτων εξεκενώθησαν η Κλεισούρα και η Ερσέκα".

Ανακοίνωση του υφυπουργείου Δημοσίας Ασφαλείας για αεροπορικούς βομβαρδισμούς:
"Γερμανικά αεροπλάνα εβομβάρδισαν χθες περιοχάς του Ευβοϊκού άνευ θυμάτων. Υπάρχουν πληροφορίαι ότι εκ των επιδραμόντων αεροπλάνων κατερρίφθησαν δύο".


18 Απριλίου
υπ' αριθμ. 176 πολεμικό ανακοινωθέν:
"Εν Μακεδονία πάσα εχθρική πίεσις, σημειωθείσα τόσον εν τη περιοχή Γρεβενών όσον και εν τη μέση κοιλάδι του Αλιάκμονος και εν τη περιοχή Ολύμπου συνεκρατήθη επιτυχώς.
Εν τω αλβανικώ Μετώπω αι κινήσεις μας εντός του αλβανικού εδάφους εξετελέσθησαν ηρέμως".

Ανακοίνωση του υφυπουργείου Δημοσίας Ασφαλείας για αεροπορικούς βομβαρδισμούς:
"Γερμανικά αεροπλάνα εβομβάρδισαν χθες την Λαμίαν με ολίγα θύματα εκ του αμάχου πληθυσμού και με ζημίας εις οικίας της πόλεως. Βόμβαι ερρίφθησαν και εις την περιοχήν Χαλκίδος και Κρήτης άνευ θυμάτων και με ασημάντους ζημίας".


19 Απριλίου
υπ' αριθμ. 177 πολεμικό ανακοινωθέν:
"Τα Στρατεύματά μας εν Αλβανία συνεχίζουσι κανονικώς τον αγώνα τον. Συνεπεία των εν Μακεδονία επιχειρήσεων κατά των Γερμανών, διεξήγαγον επιτυχώς ελιγμόν συμπτύξεως, χωρίς να ενοχληθώσι παρά του εχθρού. Εις όσας περιπτώσεις ο εχθρός επεχείρησε να παρενοχλήση την κίνησιν ημετέρων Μονάδων, αύται αναστραφείσαι τον έτρεψαν εις φυγήν και τω επροξένησαν πολλάς απωλείας. Δύο Συντάγματά μας διεκρίθησαν ιδιαιτέρως εις ταοιαύτην επιχείρησιν και διεμνημονεύθησαν αι Σημαίαι των.
Όσον αφορά τας εν Μακεδονία επιχειρήσεις, εσημειώθη προώθησις των γερμανικών δυνάμεων".

Ανακοίνωση του υφυπουργείου Δημοσίας Ασφαλείας για αεροπορικούς βομβαρδισμούς:
"Γερμανικά αεροπλάνα εις επανειλημμένα κύματα εβομβάρδισαν χθες σφοδρώς την Λαμίαν με αρκετάς ζημίας εις οικίας της πόλεως.
Έτερα γερμανικά αεροπλάνα εις 4 κύματα εβομβάρδισαν την Χαλκίδα άνευ θυμάτων και με ελαχίστας ζημίας. Εν εκ των επιδραμόντων αεροπλάνων κατερρίφθη, αιχμαλωτισθέντων των αεροπόρων. 
Ομοίως γερμανικά αεροπλάνα εβομβάρδισαν και επολυβόλησαν το Αγρίνιον με ολίγα θύματα εκ του αμάχου πληθυσμού και μικράς ζημίας.
Ένα ιταλικόν αεροπλάνον επολυβόλησεν από χαμηλού ύψους στέγας οικιών εις Χίον άνευ θυμάτων και ζημιών. 
Ομοίως έτερον ιταλικόν αεροπλάνον εβομβάρδισεν αλειυτικάς λέμβους εις ακτάς δυτικής Πελοποννήσου, άνευ θυμάτων και ζημιών".


20 Απριλίου
υπ' αριθμ. 178 πολεμικό ανακοινωθέν:
"Εν Αλβανία ζωηρά δράσις της εχθρικής αεροπορίας. Ο εχθρός επιχειρήσας εις δύο σημεία να επιτεθή κατά των ημετέρων δυνάμεων απεκρούσθη μετά πολλών απωλειών και κατεδιώχθη πέραν των αρχικών του θέσεων.
Συνελήφθησαν αιχμάλωτοί τινες.
Εν τη Μακεδονία και Θεσσαλία ο αντίπαλός, παρά την σφοδροτάτην δράσιν της αεροπορίας του, ουδαμού διέσπασε τας γραμμάς μας, αίτινες προσηρμόσθησαν συμφώνως τω σχεδίω".

Ανακοίνωση του υφυπουργείου Δημοσίας Ασφαλείας για αεροπορικούς βομβαρδισμούς:
"Γερμανικά αεροπλάνα καθέτου εφορμήσεως εις επανειλημμένα κύματα επέδραμον χθες κατά της περιοχής Πειραιώς, Ελευσίνος και Μεγάρων. Εκ των ριφθεισών βομβών επροξενήθησαν ζημίαι υλικαί και υπάρχουν θύματα. Εκ των επιδραμόντων αεροπλάνων κατερρίφθησαν πέντε.
Επιδρομή γερμανικών αεροπλάνων εγένετο και εις περιοχήν Αττικής. Ερρίφθησαν βόμβαι εις διαφόρους περιοχάς και επολυβολήθη το χωρίον Αυλών, με ολίγα θύματα εκ του αμάχου πληθυσμού και μικράς ζημίας.
Βόμβαι ερρίφθησαν εις περιοχήν Λουτρακίου άνευ θυμάτων ή ζημιών.
Γερμανικά αεροπλάνα εβομβάρδισαν τας Θήβας. Εφονεύθησαν και ετραυματίσθησαν ολίγα άτομα εκ του αμάχου πληθυσμού και επροξενήθησαν ζημίαι.
Βόμβαι ερρίφθησαν και εις περιοχήν Αγρινίου και Αταλάντης και επολυβολήθησαν τα χωρία Αρκιάσα και Λιβανάτες, τραυματισθέντος ενός ατόμου.
Δύο γερμανικά αεροπλάνα επολυβόλησαν βενζινόπλοια εις δρόμον νήσου του Αιγαίου με μικράς ζημίας. 
Εχθρικά αεροπλάνα εβομβάρδισαν την πόλιν του Μεσολογγίου. Βόμβαι εξερράγησαν εις τον προσφυγικόν συνοικισμόν της πόλεως. Υπάρχουν θύματα εκ του αμάχου πληθυσμού και αρκεταί ζημίαι εις οικίας. 
Εν Ιταλικόν αεροπλάνον εβομβάρδισε τας Καλάμας με ελάχιστα θύματα εκ του αμάχου πληθυσμού και ζημίας υλικάς. Εκ του βομβαρδισμού εβλήθη και το στρατιωτικόν νοσοκομείον της πόλεως.
Βόμβαι ερρίφθησαν παρ' εχθρικών αεροπλάνων εις διαφόρους αγροτικάς περιοχάς εν Κρήτη άνευ θυμάτων και με ασημάντους ζημίας". 


21 Απριλίου
υπ' αριθμ. 179 πολεμικό ανακοινωθέν:
"Αι κινήσεις συμπτύξεως των δυνάμεών μας εις την νέαν τοποθεσίαν αντιστάσεως, επέτυχον πλήρως".

Ανακοίνωση του υφυπουργείου Δημοσίας Ασφαλείας για αεροπορικούς βομβαρδισμούς:
"Γερμανικά αεροπλάνα εβομβάρδισαν εις τον λιμένα Μεσολογγίου το πλωτόν νοσοκομείον "ΕΣΠΕΡΟΣ", το οποίον εβυθίσθη. Μεταξύ των θυμάτων συγκαταλέγονται ιατροί και νοσοκόμοι. 
Έτερον σμήνος εχθρικών αεροπλάνων εβομβάρδισεν εις τον λιμένα Πατρών το πλωτόν νοσοκομείον "ΕΛΛΗΝΙΣ", το οποίον μετέφερε τραυματίας. Εκ των ριφθεισών βομβών επί του πλωτού νοσοκομείου εξερράγη πυρκαϊά συνεπεία της οποίας εκάησαν δύο τραυματίαι και άλλοι ετραυματίσθησαν.
Αμφότερα τα πλωτά νοσοκομεία έφερον καταφανή και ευδιάκριτα τα σήματα του Ερυθρού Σταυρού.
Γερμανικά αεροπλάνα εβομβάρδισαν και επολυβόλησαν το Αγρίνιον, με θύματα εκ του αμάχου πληθυσμού και ζημίας εις οικίας της πόλεως.
Βόμβαι ερρίφθησαν και εις διάφορα χωρία και προσφυγικούς συνοικισμούς της περιοχής Αγρινίου και Μεσολογγίου. Μία βόμβα εξερράγη πλησίον ιερού ναού κατά την ώραν της θείας λειτουργίας.
Ομοίως βόμβαι ερρίφθησαν παρά γερμανικών αεροπλάνων εις περιοχάς του Ευβοϊκού. Επολυβολήθησαν βενζινόπλοια και αλιευτικά πλοιάρια. Επίσης επολυβολήθη η λουτρόπολις Αιδηψού και τα εν αυτή νοσοκομεία.
Υπό γερμανικών αεροπλάνων εβομβαρδίσθη ο Πειραεύς. Αι βόμβαι ερρίφθησαν αδιακρίτως εντός της πόλεως. Υπάρχουν θύματα νεκροί και τραυματίαι εκ του αμάχου πληθυσμού και αρκεταί ζημίαι εις οικίας.
Βόμβαι ερρίφθησαν και εις προάστειον τον Αθηνών, εις περιοχήν Ελευσίνος της Αττικής με ολίγα θύματα εκ του αμάχου πληθυσμού και ασημάντους ζημίας.
Ομοίως βόμβαι ερρίφθησαν εις περιοχάς Κρήτης, άνευ θυμάτων και με μικράς ζημίας".


22 Απριλίου
υπ' αριθμ. 180 πολεμικό ανακοινωθέν:
"Η προς τα οπίσω προσαρμογή των γραμμών μας συνετελέσθη άνευ σοβαράς παρενοχλήσεως.
Η εχθρική αεροπορική δράσις συνεχίσθη έντονος, αλλ' ο εχθρός υπέστη σημαντικάς απωλείας υπό της αεροπορίας και του αντιαεροπορικού πυροβολικού".

Ανακοίνωση του υφυπουργείου Δημοσίας Ασφαλείας για αεροπορικούς βομβαρδισμούς:
"Γερμανικά αεροπλάνα εις επανειλημμένα κύματα επέδραμον χθες κατά της περιοχής Πειραιώς - Ελευσίνος - Μεγάρων - Αττικής. Εκ των ριφθεισών βομβών επροξενήθησαν υλικαί τινες ζημίαι. Μία βόμβα εξερράγη εις προσφυγικόν συνοικισμόν Αθηνών, άνευ θυμάτων ή ζημιών.
Σμήνος γερμανικών αεροπλάνων εβομβάρδισε εις λιμένα του Κορινθιακού το πλωτόν νοσοκομείον "Πολικός" άνευ ζημιών. 
Βόμβαι ερρίφθησαν εις περιοχάς Κορινθίας άνευ θυμάτων ή ζημιών. 
Ιταλικά αεροπλάνα εβομβάρδισαν αγροτικάς περιοχάς Κρήτης άνευ θυμάτων και με ασημάντους ζημίας.
Γερμανικά αεροπλάνα εβομβάρδισαν την Αταλάντην με ζημίας εις οικίας της πόλεως και άνευ θυμάτων.
Ομοίως γερμανικά αεροπλάνα εβομβάρδισαν και επολυβόλησαν εις διάφορα σημεία του Σαρωνικού μεγάλα και μικρά πλοία με ικανάς ζημίας και θύματα".


23 Απριλίου
υπ' αριθμ. 181 πολεμικό ανακοινωθέν:
"Η ραγδαία και απρόβλεπτος διάσπασις του Γιουγκοσλαυικού Μετώπου, η ταχεία προέλασις γερμανικών δυνάμεων εις το υψίπεδον Μοναστηρίου και η ως εκ τούτου πλήρης αποκοπή ημών από του Γιουγκοσλαυικού Στρατού και η απειλή των νώτων των προς την Αλβανίαν Στρατευμάτων μας, ανέτρεψεν εξ ολοκλήρου την διάταξιν των ημετέρων δυνάμεων και μας υπεχρέωσεν εις ευρείαν και εσπευσμένην σύπτυξιν. 
Η ταχεία, εν συνεχεία, προώθησις γερμανικών μηχανοκινήτων μέσων εκ της περιοχής Μοναστηρίου προς νότον και η υπό τούτων αποκοπή της κυρίας οδού συμπτύξεως της δεξιάς πτέρυγός μας του αλβανικού Μετώπου, εξέτρεψε τας δυνάμεις ταύτης, εστερημένας αντιαρματικών μηχανημάτων, προς ορεινούς όγκους, δι' ων η σύμπτυξις και ανεφοδιασμοί κατέστησαν προβληματικοί.
Ο κύριος όγκος των δυνάμεων Ηπείρου, όστις μέχρι της τελευταίας στιγμής, αντιμετώπισε νικηφόρως διπλασίας ιταλικάς δυνάμεις, συμμετέσχε και ούτως εις την γενικήν ως άνω σύμπτυξιν· αι κινήσεις του επραγματοποιήθησαν κανονικώς παρά την επίμονον αντίδρασιν των ιταλικών δυνάμεων, καθ' ων πολλάκις αντεπετέθη και συνέλαβεν αιχμαλώτους.
Η πολυάριθμος, εξ άλλου, εχθρική αεροπορία του Άξονος πλήττουσα ανενοχλήτως τα συμπτυσσόμενα στρατεύματα, αλλά και τα μετόπισθεν, εδημιούργησεν δυσχερείς συνθήκας συνεχίσεως ανίσου πάλης των Ελληνικών δυνάμεων του αλβανικού Μετώπου προς τας γερμανικάς και ιταλικάς τοιαύτας και έσχεν ως αποτέλεσμα την κατά την εσπέραν της 20ης τρέχοντος συνθηκολόγησιν των ως άνω δυνάμεών μας μετά των γερμανικών τοιούτων.
Είνε βεβαιωμένον, ότι κατά την ώραν της συνθηκολογήσεως ιταλικαί δυνάμεις δεν είχον κατορθώσει να εισέλθουν εις το Ελληνικόν έδαφος, αλλ' εκρατήθησαν υπό των δυνάμεών μας επί αλβανικού τοιούτου".

Ανακοίνωση του υφυπουργείου Δημοσίας Ασφαλείας για αεροπορικούς βομβαρδισμούς:
"Πολυάριθμα γερμανικά αεροπλάνα εις επανειλημμένα κύματα επέδραμον χθες κατά της περιοχής Πειραιώς, Σαλαμίνος, Αττικής, Μεγάρων. Εκ των ριφθεισών βομβών επροξενήθησαν ικαναί ζημίαι εις πλωτά μέσα και άλλας εγκαταστάσεις. Υπάρχουν ολίγα θύματα εκ του αμάχου πληθυσμού.
Εν γερμανικόν αεροπλάνον κατέπεσεν εις νήσον Αιγαίου συλληφθέντων των επιβαινόντων τριών αεροπόρων.
Βόμβαι ερρίφθησαν και εις περιοχήν Κορινθίας, άνευ θυμάτων ή ζημιών.
Σμήνος γερμανικών αεροπλάνων εβομβάρδισε την περιοχήν των Θηβών. Εκ των επιδραμόντων αεροπλάνων κατερρίφθησαν τρία υπό του αντιαεροπορικού πυροβολικού.
Έτερον σμήνος γερμανικών αεροπλάνων επέδραμε κατά της νήσου Μήλου και εβομβάρδισε ταύτην με ζημίας μικράς.
Ομοίως γερμανικά αεροπλάνα έβαλον ανεπιτυχώς κατά του εν Λαυρίω ακινητούντος τουρκικού φορτηγού πλοίου".Αντέχετε; Περισσότερα σχετικά θέματα εδώ:
Ο ελληνογερμανικός πόλεμος τον Απρίλιο του 1941 στις πρώτες σελίδες των εφημερίδων
Ιστορικα κείμενα από τον ελληνοϊταλικό πόλεμο του 1940: Το ιταλικό τελεσίγραφο - Τα διαγγέλματα - Η επιστολή του Ζαχαριάδη - Τα επίσημα πολεμικά ανακοινωθέντα τον πρώτο μήνα του πολέμου
Ιστορικά κείμενα: Οι εκκλήσεις των πνευματικών ανθρώπων προς όλον τον πλανήτη λίγες μέρες μετά την έναρξη του ελληνοϊταλικού πολέμου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου