13 Ιουνίου 2014

Ποιος ήταν ο πρώτος Έλληνας μετανάστης στην Αυστραλία;

Έχετε αναρωτηθεί ποτέ ποιος ήταν ο πρώτος Έλληνας μετανάστης που έφτασε μέχρι τη μακρινή Αυστραλία; Ποιος έκανε την αρχή, ώστε το νησί-ήπειρος να φιλοξενεί μια αξιοσημείωτη σε αριθμό ελληνική κοινότητα; Δεν είναι απολύτως ξεκάθαρο το ποιος και το πότε, ωστόσο το πιθανότερο είναι ότι ο πρώτος Έλληνας της Αυστραλίας ονομαζόταν Εμμανουήλ Κρίθαρης, ο οποίος έφτασε εκεί γύρω στα 1863 από σπόντα, δραπετεύοντας από ένα αγγλικό πλοίο, όπου εργαζόταν και όπου τον κακομεταχειρίζονταν. Εκεί έκατσε αρκετά χρόνια κυνηγώντας την τύχη του, όμως μάλλον δυσκολεύτηκε πολύ, αφού αποφάσισε να επιστρέψει στην Ελλάδα, όπου όμως δεν έμεινε πολύ, αλλά σύντομα επέστρεψε στην Αυστραλία μαζί μ' έναν φίλο του, ο οποίος θα μπορούσε κάλλιστα να θεωρηθεί ως ο δεύτερος Έλληνας, που πάτησε το πόδι του στη χώρα των καγκουρό. Από πού προκύπτουν όλα αυτά τα στοιχεία; Από μια επιστολή εξ Αυστραλίας, που δημοσιεύτηκε στην ελληνική εφημερίδα Πατρίς στις 20 Αυγούστου 1913 με αφορμή το θάνατο του Κρίθαρη. Αυτό ήταν το περιεχόμενό της:

"Από το Σίδνεϋ της Αυστραλίας μας γράφουν και μας αναγγέλουν τον θάνατον του εκ Κυθήρων Εμμανουήλ Κρίθαρη, όστις ήτο ο πρώτος Έλλην που επάτησε το πόδι του του εις την απομεμακρυσμένην αυτήν ήπειρον. Προ πεντηκονταετίας είχε φθάσει εκεί ως ναύτης ενός Αγγλικού πλοίου, από το οποίον εδραπέτευσεν όμως αμέσως μόλις προσήγγισεν εις Αυστραλίαν, επειδή δεν ηδύνατο να υποφέρη τα μαρτύρια άτινα υφίστατο εκ μέρους των λοιπών ανδρών του πληρώματος. Εισεχώρησεν αμέσως εις το εσωτερικόν της αχανούς ηπείρου. Και ότε μεν εργαζόμενος εις τα μεταλλεία, ότε δε μόνος πλανώμενος τήδε κακείσε προς ανεύρεσιν χρυσού, εταλαιπωρήθη επί αρκετά έτη. Ακολούθως επέστρεψεν εις την Ελλάδα. Δεν ηδυνήθη όμως να μείνη ήσυχος και μίαν ωραίαν πρωίαν παραλαβών μεθ' εαυτού και ένα φίλον του γαιανθρακοεργάτην εν Πειραιεί, τον Αθαν. Κομνηνόν, ανεχώρει πάλιν διά την Αυστραλίαν. Απεβιβάσθησαν και οι δύο μετά δίμηνον ταξείδιον εις το Σίδνεϋ και μετ' ολίγον σχετικώς χρόνον ίδρυσαν εκεί το πρώτον ιχθυοστρακοπωλείον. Ολίγα έτη κατόπιν ήρχισαν να φθάνουν εις το Σίδνεϋ και άλλοι Έλληνες. Ο Κομνηνός και ο Κρίθαρης όμως είχον εν τω μεταξύ αρκετά προοδεύσει και ιδίως ο δεύτερος, όστις είχε κατορθώσει να δημιουργήση μίαν περιουσίαν, την οποίαν εξηκολούθησε να αυξάνη μέχρι προ ολίγων μηνών, ότε απέθανε.
Καίτοι ήτο ο αποδιοπομπαίος της Ελληνικής Πατρίδος, καθ' όλον εν τούτοις το διάστημα της 50ετούς απουσίας του πάντοτε με συγκίνησιν την ενεθυμείτο και προέφερε το όνομά της. Όταν δε εσχάτως η ηχώ των Ελληνικών τροπαίων και νικών έφθασε και μέχρι του Σίδνεϋ, ο Κρίθαρης εκάλεσεν έναν Άγγλον δικηγόρον και συνέταξεν την διαθήκην του. Δι' αυτής  κατέλειπε ολόκληρον την περιουσίαν του εις το Ελληνικόν Έθνος. Μετά δύο μήνας απέθανε...."


Σχετικά θέματα:
Οι πρώτοι Έλληνες μετανάστες στην Αμερική

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου