14 Ιουνίου 2014

Το πρώτο Μουντιάλ του 1930 στην Ουρουγουάη: Πώς... δεν είχε περιγράψει τους αγώνες Έλληνας δημοσιογράφος, που είχε βρεθεί στο Μοντεβιδέο


Το πρώτο Μουντιάλ στην ιστορία πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 1930 στην πρωτεύουσα της Ουρουγουάης, Μοντεβίδεο. Γιατί επελέγη η συγκεκριμένη χώρα; Αφενός λόγω της ποδοσφαιρικής παράδοσης που είχε η Ουρουγουάη εκείνη την εποχή κι αφετέρου διότι η συγκεκριμένη χώρα ήταν οικονομικά αναπτυγμένη. Καθώς τα μέσα επικοινωνίας ήταν σαφώς λιγότερα σε σχέση με τα σημερινά, φυσικό ήταν να μην υπάρχουν πολλοί Έλληνες δημοσιογράφοι στην Ελλάδα.

Οι πολιτικές εφημερίδες της εποχής δεν φιλοξένησαν ανταποκρίσεις από το παγκόσμιο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, παρόλο που διέθεταν αθλητικές στήλες, οι οποίες όμως ήταν εξ ολοκλήρου αφιερωμένες στα εθνικά, αθλητικά δρώμενα. Ωστόσο, στην Ουρουγουάη φαίνεται ότι βρέθηκε ένας απεσταλμένος της αθλητικής εφημερίδας Αθλητικός Τύπος, ο οποίος υπέγραφε με το ψευδώνυμο "HELL". Οι ανταποκρίσεις του (από το Μοντεβίδεο μέσω Βερολίνου, όπως διευκρινιζόταν σε κάθε τηλεγράφημα) ήταν εξαιρετικά σύντομες και γενικόλογες, ενώ δεν απέφυγε να κάνει και κάποια λάθη είτε για τα σκορ είτε για τους παίκτες των ομάδων. Αυτές ήταν οι περιγραφές του, όπως δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα Αθλητικός Τύπος, που εκδιδόταν δύο φορές την εβδομάδα, τον Ιούλιο του 1930.

13 Ιουλίου 1930
ΓΑΛΛΙΑ - ΜΕΞΙΚΟ 4 - 1
Το παγκόσμιον ποδοσφαιρικόν πρωτάθλημα ήρχισε με την συνάντησιν των εθνικών ομάδων Γαλλίας και Μεξικού. Η Εθνική Γαλλίας παρουσιασθείσα πλήρης εις όλας τας γραμμάς της εξήλθε νικήτρια με 4-1.

ΗΠΑ - ΒΕΛΓΙΟ 3-0
Η δευτέρα συνάντησις της πρώτης ημέρας ήτο η μεταξύ των εθνικών ομάδων Ην. Πολιτειών και Βελγίου. Ως ήτο επόμενον η ομάς των Ην. Πολιτειών υπήρξε πολύ ανωτέρα της του Βελγίου και εξήλθε νικήτρια με 2-0.
{Σ.Σ. Προφανώς ο δημοσιογράφος είχε γνώση του αποτελέσματος στο ημίχρονο, που ήταν όντως 2-0 υπέρ των Αμερικανών, ενημερώνοντας λάθος το ελληνικό, αναγνωστικό κοινό της εφημερίδας του. Αν μάλιστα λάβουμε υπόψη την απουσία πραγματικής περιγραφής, θα ήταν εύλογο να υποθέσουμε ότι δεν είχε καν παρακολουθήσει το ματς από κοντά}


14 Ιουλίου 1930
Ρουμανία - Περού 3-1
Η συνάντησις της δευτέρας ημέρας ήτο μεταξύ των εθνικών ομάδων Ρουμανίας και Περού. Η ομάς του Περού παρουσιάσθη πολύ ασθενής μη δυνηθείσα να αντεπεξέλθη κατά της Ρουμανικής, η οποία ούτω κατώρθωσε να εξέλθη νικήτρια με χωρίς δυσκολίαν διά τερμάτων 3-1.


15 Ιουλίου 1930
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ - ΓΑΛΛΙΑ 1-0
Η Εθνική Γαλλίς αντεπεξήλθε θαυμάσια εναντίον της περιφήμου ομάδος της Αργεντινής, κατωρθώσασα κατά μεν το πρώτον ημιχρόνιον να μη δεχθή ουδέν τέρμα, κατά δε το δεύτερον μόνον εν. Η ομάς της Αργεντινής δεν παρουσιάσθη τόσον ισχυρά, όσον ανεμένετο. Κύριος λόγος τούτου είνε η απουσία μερικών διεθνών της, ως του περιφήμου έξω αριστερά Όρσι, ευρισκομένου εις Ιταλίαν. 


16 Ιουλίου 1930
ΧΙΛΗ - ΜΕΞΙΚΟ  3-0
Η σημερινή συνάντησις του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος του Μοντεβίδεο ήτο η μεταξύ της ομάδος της Χιλής και της του Μεξικού. Η ομάς της Χιλής εμφανισθείσα κατά πολύ ανωτέρα της του Μεξικού, ήτις παρουσίασε πολλά κενά, επεβλήθη επ' αυτής ευκόλως με 6-0.
(Σ.Σ. Ακόμη μία παραπληροφόρηση, αφού το σκορ ήταν μικρότερο. Τουλάχιστον, ο δημοσιογράφος έβρισκε πάντα τη νικήτρια ομάδα)


17 Ιουλίου 1930
ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ - ΒΟΛΙΒΙΑ 4-0
Σήμερον συνηντήθησαν αι εθνικαί ομάδες Γιουγκοσλαυίας και Βολιβίας. Η Γιουγκοσλαυία νικήσασα την παρελθούσαν Κυριακήν την Βραζιλίαν με 2-1 επεβλήθη σήμερον ευκόλως επί της Βολιβίας.
Ευθύς από της ενάρξεως του αγώνος η Γιουγκοσλαυική ομάς παίζουσα με μεγάλην συνοχήν και ορμητικότητα επεβλήθη επί της αντιπάλου της αναγκάσασα ταύτην να κρατήση καθ' όλον τον αγώνα μάλλον αμυντικήν στάσιν.
Οι κυνηγοί της Γιουγκοσλαυίας κατόπιν ωραίων συνδυασμών επέτυχον 4 εν όλω τέρματα έναντι ουδενός της Βολιβίας. Η Γιουγκοσλαυΐα κατόπιν τη νίκης ταύτης ανακηρύσσεται νικήτρια της σειράς της και θα λάβη μέρος εις τας ημιτελικάς συναντήσεις, αι οποίαι θα γίνουν μεταξύ των νικητριών εκάστης σειράς. 

ΗΠΑ - ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ 3-0
Ο δεύτερος αγών της πέμπτης ημέρας των συναντήσεων του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος ήτο ο μεταξύ της ομάδος της Αμερικής και της Παραγουάης. Εις τον αγώνα τούτον η Αμερική ενεφάνησε μία καθ' όλα πλήρη ομάδα;, η οποία έκαμε μίαν λαμπράν επίδειξιν του αμερικανικού συστήματος ποδοσφαίρου νικήσασα την της Παραγουάης ευκόλως με 3-0.
Η ομάς της Αμερικής αριθμούσα και μίαν άλλην νίκην εναντίον του Βελγίου έρχεται επί κεφαλής των ομάδων της σειράς και συνεπώς θα λάβη μέρος εις τας ημιτελικάς συναντήσεις.


19 Ιουλίου 1930
ΧΙΛΗ - ΓΑΛΛΙΑ 1-0
Η Γαλλική ομάς, ύστερον από την θαυμασίαν της εμφάνισιν εναντίον της Αργεντινής, έπαιξε και εις τον χθεσινόν της αγώνα πολύ καλά. Όλαι της αι γραμμαί έπαιξαν με μεγάλην συνοχήν, ως σύνολον δε παρουσίαζε μία θαυμαστήν ομοιομορφίαν, ήτις σπανίως απαντάται εις εθνικάς ομάδας. Ουχ' ήττον παρά το λαμπρόν παιχνίδι της υπέκυψε προ της ανωτέρας κλάσεως της ομάδος της Χιλής ηττηθείσα με το τιμητικόν αποτέλεσμα 1-0. Η ομάς της Χιλής εις τας δύο μέχρι τούδε συναντήσεις της παρουσιάσθη πολύ ισχυρά, ούτως ώστε να εμπνέη πολλάς ελπίδας διά τον αγώνα της εναντίον της Αργεντινής.

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ - ΜΕΞΙΚΟ 6-3
Η ομάς της Αργεντινής χωρίς να υπολογίζη σοβαρώς επί του αντιπάλου της κατήλθε ουχί με την ισχυράν της σύνθεσιν κατορθώσασα παρά ταύτα να νικήση με 6-3, αποτέλεσμα το οποίον δεν είνε αρκετά τιμητικόν διά την Αργεντινήν δεδομένης της αδυναμίας της ομάδος του Μεξικού.  


20 Ιουλίου 1930
ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ - ΒΕΛΓΙΟ 1-0
Η ομάς του Βελγίου αν και κατ΄ ομολογουμένως ισχυρά παρουσιάσθη ως η ατυχεστέρα ομάς του Τουρνουά. Κατόπιν της ατυχούς ήττης της από την Αμερική ηττήθη εκ νέου χθες υπό της Παραγουάης και αφού καθ' όλον τον αγώνα είχε πλήρη πρωτοβουλίαν και ηγωνίζετο προ της περιοχής της Παραγουάης. Η τελευταία αύτη επιτυχούσα το μοναδικόν της τέρμα κατόπιν ορμητικής καθόδου έπαιξε κατά το υπόλοιπον του αγώνος αμυντικό παιχνίδι κατωρθώσασα να διατηρήση το τέρμα της ανέπαφον.

ΒΡΑΖΙΛΙΑ - ΒΟΛΙΒΙΑ  4-0
Η ομάς της Βραζιλίας μη ευρούσα ουδεμίαν αντίστασιν εκ μέρους της Βολιβίας επέτυχε 5 εν όλω τέρματα έναντι ουδενός της Βολιβίας. Ως γνωστόν νικήτρια της σειράς ταύτης ανεδείχθη η Γιουγκοσλαυΐα.
(Σ.Σ. Ακόμη μία λάθος ανταπόκριση. Είναι σύμπτωση που στα ματς με τα λάθος σκορ, η περιγραφή είναι τελείως ανύπαρκτη;)

ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ - ΡΟΥΜΑΝΙΑ 4-0
Αμφότεραι αι ομάδες αύται ενίκησαν την ομάδα του Περού, η μεν πρώτη με 1-0, η δε δευτέρα με 3-1. Ήδη απέμενε η μεταξύ των συνάντησις διά να αναδείξη την νικήτριαν της σειράς των. Η ομάς της Ουρουγουάης, η οποία κατά τον πρώτον αγώνα δεν έχει εμφανισθή ως αναμένετε, σήμερον έπαιξε με όλην της την τέχνην και την ορμήν ευρούσα εις την Ρουμανικήν ομάδα ουχί ευκατάβλητον αντίπαλον.
Η υπεροχή κατά το πρώτο ημιχρόνιον ήτο μοιρασμένη, κατά το δεύτερο, όμως, και ιδίως περί το τέλος ανήκε εξ ολοκλήρου εις την Ουρουγουάη, η οποία με το θαυμάσιον παιχνίδι της επαίτυχε 4 εν όλω τέρματα διά των Σκαρόνε και Πετρόνε έναντι μηδενός της Ρουμανικής. Από την Ρουμανικήν ομάδα διεκρίθη ο τερματοφύλαξ.


22 Ιουλίου 1931
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ - ΧΙΛΗ 3-1
Η ομάς της Αργεντινής με ένα συνδιασμένο παιχνίδι εξήλθε νικήτρια 3-1. Η Αργεντινή κατόπιν της χθεσινής νίκης της εισέρχεται εις τους ημιτελικούς.


ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ
Οι δύο ημιτελικοί πραγματοποιήθηκαν στις 26 και 27 Ιουλίου, όμως το σχετικό τηλεγράφημα δημοσιεύτηκε στο φύλλο της 1ης Αυγούστου, παρόλο που ο Αθλητικός Τύπος είχε κυκλοφορήσει και στις 28.07, δηλαδή μετά τα δύο ματς. Επί της ουσίας ο "HELL" περιέγραψε μόνο την αναμέτρηση Αργεντινής-ΗΠΑ, με νικήτρια την πρώτη με σκορ 6-1, ενώ όσον αφορά την αναμέτρηση Ουρουγουάης-Γιουγκοσλαβίας περιορίστηκε ν' αναφέρει το σκορ, που ήταν επίσης 6-1. Το αστείο ήταν ότι ο μεν τίτλος του ρεπορτάζ προϊδέαζε περιγραφή του αγώνα της Ουρουγουάης, όμως το κείμενο δεν ανέφερε ούτε λέξη. Το οπτικό αποτέλεσμα είναι τόσο απίστευτα σουρεαλιστικό, που θα προτιμήσω να μεταφέρω την εικόνα και από εκεί μπορείτε να διαβάσετε την περιγραφή.
ΤΕΛΙΚΟΣ
Και μπορεί οι περιγραφές των προηγούμενων ματς να ήταν υπερβολικά συνοπτικές, ωστόσο ο HELL αποζημίωσε τους αναγνώστες του Αθλητικού Τύπο μεταδίδοντας αρκετές λεπτομέρειες από τον τελικό μεταξύ Ουρουγουάης και Αργεντινής, που πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιουλίου 1930, όμως οι Έλληνες αναγνώστες έμαθαν λεπτομέρειες πέντε μέρες αργότερα διαβάζοντας τα εξής:
"ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ, Αύγουστος (Μέσω Βερολίνου. Του ανταποκριτού μας).- Ο τελικός του παγκοσμίου ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος του Μοντεβίδεο έφερε αντιμετώπους τας παλαιάς αντιπάλους ομάας της Αργεντινής και της Ουρουγουάης.
Ο αγών υπήρξεν απ' αρχής μέχρι τέλους συναρπαστικός, παρηκολουθήθη δε με εξαιρετικόν ενδιαφέρον από 120 χιλιάδας θεατών, οίτινες ενίσχυον συνεχώς διά φωνών την συμπαθή εις αυτούς ομάδα της Ουρουγουάης.
Ευθύς με την έναρξιν του αγώνος την υπεροχήν αναλαμβάνει η ομάς της Αργεντινής, ήτις διά τεχνικωτάτων συνδυασμών πλησιάζει το τέρμα της Ουρουγουάης.
Οι της Ουρουγουάης φαίνεται πως εφαρμόζουν το παλαιόν τους σύστημα, αφίνουν δηλ. τον αντίπαλον να δρα εις το πρώτον τέταρτον του αγώνος διά να μελετήσουν το παιχνίδι του και τα ασθενή του σημεία και κατόπιν να επιτεθούν κατ' αυτού.
Η Αργεντινή όμως δεν εννοεί να αφίση ανεκμεταλλεύτους τας ευκαιρίας τας οποίας δημιουργεί η υπεροχή της και επιτυγχάνει το πρώτον της τέρμα εις το 15΄ λεπτόν κατόπιν ταχέως συνδυασμού και ωραίου σουτ του Ντοράντ.
Η Ουρουγουάη τώρα αρχίζει να αντιδρά και επιτίθεται συνεχώς διά της δεξιάς πλευράς της, ήτις παρουσιάζεται ισχυροτέρα. Η άμυνα της Αργεντινής αποκρούει με ψυχραιμίαν και αποτελεσματικότητα εν τούτοις η Ουρουγουάη έχει ισοφαρίσει εις το 23΄ λεπτόν διά του Βολαρό. 
Η ισοφάρισις γίνεται δεκτή με αλαλλαγμόν από τους θεατάς, οίτινες προτρέπουν τους συμπαθείς των παίκτες εις την επιτυχίαν και άλλων τερμάτων. Η ομάς όμως της Ουρουγουάης δεν μοιάζει με την παληά των Παρισίων και του Άμστερνταμ και παραδίδει πάλι την υπεροχήν στην Αργεντινήν, λαμβάνουσα την θέσιν του αμυνομένου, χωρίς μ' αυτό να δυνηθή να αποσοβήση το δεύτερον τέρμα της Αργεντινής, το οποίον επιτυγχάνεται εις το 36΄ λεπτόν διά του Σταμπελές. 
Ο αγών συνεχίζεται με την αυτήν ορμήν μέχρι τέλους του Αου ημιχρονίου άνευ όμως άλλου αποτελέσματος.
Το δύο-ένα του Αου ημιχρονίου και γενικώς το παιχνίδι της Αργεντινής προλέγουν μια νίκη γι' αυτήν αρκετά καλήν.
Το δεύτερον ημιχρόνιον παρουσιάζει την Ουρουγουάην με νέαν ζωήν και με πεποίθησιν διά την νίκην. Η γραμμές της αρχίζουν να συνεννοούνται μεταξύ των και παρουσιάζουν θαυμασίαν συνοχήν, η οποία φέρει εις δύσκολον θέσιν τους Αργεντινούς. Το τέρμα της ισοφαρίσεως επιτυγχάνει η Ουρουγουάη εις το πρώτον τέταρτον. Η Αργεντινή προσπαθεί ν' αντιδράση, οι μέσοι της τροφοδοτούν συνεχώς τους κυνηγούς, αλλά γρήγορα αναγκάζονται να επανέλθουν εις την περιοχήν των, διότι η ορμή των Ουρουγουανών κυνηγών δημιουργεί επικινδύνους φάσεις διά το τέρμα των. Εις μίαν τοιαύτην ορμητικήν κάθοδον, ο Ουρουγουανός Σέα προσθέτει το τρίτον τέρμα εις την ομάδα του με σουτ εξ ικανής αποστάσεως. Τώρα πλέον η Ουρουγουάη είνε κυρίαρχος του παιχνιδίου, οι δε της Αργεντινής προσπαθούν να απομακρύνουν μόνον τον κίνδυνον από το τέρμα των, αλλά η σύγχυσις δεν τους επιτρέπει να ενεργήσουν αποτελεσματικώς. Ταύτης επωφελουμένη η Ουρουγουάη προσθέτει αργότερον και τέταρτον τέρμα διά να εξέλθη ούτω νικήτρια με 4-2.
Το τέλος του αγώνος υπεδέχθησαν οι θεαταί με έξαλλον ενθουσιασμόν.
Το αποτέλεσμα γνωσθέν εις την πρωτεύουσαν της Αργεντινήν, το Μπουένος-Άυρες, προυξένησε μεγάλην εντύπωσιν εις τους Αργεντινούς, οίτινες ανέμενον μετά βεβαιότητος την νίκην της ομάδος των".
Ήταν σωστή η περιγραφή του τελικού; Χμμ.. Όχι και τόσο. Κατ' αρχήν δεν μετέδωσε τίποτε από τον ενθουσιασμό έως φανατισμό που επικρατούσε στις εξέδρες. Δεν είναι τυχαίο ότι ο διαιτητής του αγώνα, ο Τζον Λαντεζνούς από το Βέλγιο, είχε κάνει ασφάλεια ζωής πριν το ματς. Υπήρχαν όμως λάθη και επί της ουσίας. Στην πραγματικότητα, το πρώτο γκολ του αγώνα το πέτυχε μεν ο Ντοράδο, μόνο που αυτός δεν ήταν Αργεντίνος, αλλά... Ουρουγουανός. Δηλαδή το σκορ το είχε ανοίξει η ομάδας της Ουρουγουάης στο 12΄ και οκτώ λεπτά αργότερα η Αργεντινή ισοφάρισε με τον Πεουσέγιε. Παίκτης με επώνυμο Βολαρό ή κάτι παρόμοιο, δεν συμμετείχε στο συγκεκριμένο ματς. Και ναι μεν, το πρώτο ημίχρονο έληξε με σκορ 2-1 υπέρ της Αργεντινής, ωστόσο ο Σέα δεν έβαλε το τρίτο γκολ των Ουρουγουανών, αλλά το δεύτερο με το οποίο ήρθε το παιχνίδι στα ίσια. Ο Σέα σκόραρε στο 57΄, ο Ιριάρτε στο 68΄ και τέλος, ο Κάστρο έκανε το 4-2 για την εθνική Ουρουγουάης στο 89΄.
Τουλάχιστον σήμερα οι αθλητικοί ρεπόρτερ μεταδίδουν σωστά τα σκορ και τα ονόματα των παικτών!
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου