3 Δεκεμβρίου 2013

ΕΓΙΝΕ στις 3 Δεκεμβρίου....

...1874: Τρεις ημέρες μετά την αντισυνταγματική ψήφιση του προϋπολογισμού του κράτους παρά την έλλειψη της προβλεπόμενης από το Σύνταγμα απαρτίας, σύσσωμη η αντιπολίτευση ανακοίνωσε την απόφασή της ν' αποχωρήσει από τις συνεδριάσεις της Βουλής, η οποία περιήλθε ουσιαστικά σε μια μορφή lockdown, που θα διαρκούσε μέχρι τον ερχόμενο Μάρτιο, όταν με μια παράνομη, διασταλτική ερμηνεία του Συντάγματος η κυβέρνηση Βούλγαρη θα "έσπαζε" το αδιέξοδο, προκαλώντας μεγαλύτερη κατακραυγή και πολιτική αναταραχή (Στηλιτικά).
Η "Εφημερίς" έγραφε στις 04.12.1874: "Καθ' ην προηγουμένως εποιήσατο δήλωσιν η αντιπολίτευσις, απεχώρησε χθες σύσσωμος ου βουλευτηρίου, μη γενομένης δεκτής της προτάσεως του κ. Μεσσηνέζη, δι' ης ηκυρούντο τα πρακτικά του Σαββάτου. Το γεγονός τούτο μεγάλοις γράμμασι πρέπει να σμειωθή εν τη ιστορία της συνταγματικής Ελλάδος. Εδώ ευρισκόμεθα. Η βουλή, η αντιπροσωπεία του Έθνους δεν υφίσταται και μία κυβέρνησις κυβερνά άνευ βουλής.
... Αφού απεχώρησεν η αντιπολίτευσις διαδηλώσασα, ότι μετά την αποχώρησίν της υπολείπονται εν τω βουλευτηρίω μόνον οι κατά το πρωτόκολλον της ψηφοφορίας 80 υπουργικοί, η κυβέρνησις εν τη αναμφισβητήτω πλέον ελλείψει ταύτη της απαρτίας προέβη εις την επιψήφησιν των πολυκρότων πρακτικών του Σαββάτου!
... Ο ερεθισμός ήτο μέγας χθες. Πάντες αγωνιώντες ανέμενον το αποτέλεσμα της συζητήσεως. Στρατός πολύς περιεφρούρει το βουλευτήριον, ως εν στρατοπέδω. Εκτός του περιβόλου κλητήρες μετημφιεσμένοι και μη, στρατιώται φέροντες εκτός της σπάθης των και άλλα αγχέμαχα όπλα, εγχειρίδια και λοιπά, αγρίως επέβλεπον τους πολίτας, οίτινες κατέλαβον τα ακροατήρια. Ήτο χθες δεινή ημέρα και δεινοτέρα ήτο η νυξ, ήτις επρόλαβε να καλύψη την τελευταίαν απόφασιν της βουλής, ώστε να μη βλέπη τις πελιδνάς μορφάς εξερχομένας του βουλευτηρίου".
[Για το τι είχε συμβεί τρεις μέρες νωρίτερα, βλ. εδώ: 30 Νοεμβρίου 1874: Η περιφρόνηση της Βουλής και ο προϋπολογισμός της ντροπής]

...1907: Ύστερα από δύο εβδομάδες αναταραχής, οι φοιτητές αποφάσισαν την κήρυξη... απεργίας, όπως την ονόμαζαν - επί της ουσίας επρόκειτο για αποχή από τα μαθήματα - με αιτήματα την απομάκρυνση του διευθυντή του Ακαδημαϊκού Γυμναστηρίου για απρεπή συμπεριφορά, την κατάργηση της Σουηδικής γυμναστικής και τον περιορισμό των ημερών υποχρεωτικής παρουσίας σε 75 από 150. Κι επειδή η "απεργία" είχε υποχρεωτικό χαρακτήρα, σημειώθηκαν διάφορες σκηνές απείρου κάλλους. Διαβάζουμε στο "Εμπρός" της 04.12.1907:
"Ο καθηγητής της Ιστορίας κ. Καρολίδης είχεν αρχίσει να παραδίδη ιστορίαν εις τους φοιτητάς της Φιλολογίας. Το ακροατήριον του καθ' ην στιγμήν οι φοιτηταί ανήρχοντο εις τα προπύλαια απετελείτο εκ πέντε ατόμων μόνον, εκ τριών φοιτητών και δύο άλλων μεσηλίκων. Κατ' αρχάς εισήλθον αθορύβως 5-6 εκ των φοιτητών εν τη αιθούση και παρεκάλεσαν τον κ. Καρολίδην να διακόψη το μάθημά του αναφέροντες εις αυτόν την περί απεργίας απόφασίν των.
Ο κ. Καρολίδης τότε συνέστησεν εις τους κ. φοιτητάς ησυχίαν παραστήσας συγχρόνως εις αυτούς ότι είνε δικαίωμά των να αποφασίζουν ό,τι θέλουν, αλλά δεν έχουν δικαίωμα να παρεμποδίζουν τους συναδέλφους των από του να παρακολουθήσουν το μάθημά των. 
Κατόπιν τούτοι οι φοιτηταί παρεκάλεσαν τους συναδέλφους των να απόσχουν του μαθήματός των. Ούτοι όμως παρ' όλην την επιμονήν των άλλων δεν ηννόουν να εξέλθουν εκείθεν.
Οι εν τοις διαδρόμοις και τοις προπυλαίοις του Πανεπιστημιου ευρισκόμενοι χάσαντες την υπομονήν των εισήλασαν ν εν τη αιθούση φωνάζοντες και κρούοντες δαιμονιωδώς τας ράβδους των. Ο κ. Καρολίδης ουδόλως εισακούεται συνιστών εις αυτούς ησυχίαν.
Αι φωναί εξηκολούθουν και οι κριταί των ράβδων γίνονται ζωηρότεροι. Η αίθουσα της Φιλολογίας σείεται κυριολεκτικώς από τον θόρυβον εν μέσω του οποίου ο κ. Καρολίδης κατηγανακτησμένος εξακολουθεί ματαίως φωνάζων..
Εις απάντησιν οι φοιτηταί κρούουν τους πόδας των και τας ράβδους των επί του δαπέδου και των θρανίων, ενώ μερικοί συμπλέκονται προς τινας άλλους αντιφρονούντας.
Ο κ. Καρολίδης απελπίζεται και αποχωρεί ενώ η συμπλοκή μεταξύ των φοιτητών εξακολουθεί γενικευθείσα εις μεγαλείτερον κύκλον.
Δύο πυροβολισμοί, ριφθέντας διά περιστρόφου, συστήματος Φλομπέρ, επιφέρουν την γενικήν αναστάτωσιν και την αποχώρησιν πολλών εις τας αιθούσας, εκ φόβου μη τυχόν ετίθεντο εις χρήσιν και άλλα φονικά όργανα..."


...1912: Μια σημαντική ναυμαχία μεταξύ του ελληνικού και του τουρκικού στόλου μεταξύ Ελλησπόντου και Ίμβρου κατέληξε στη νίκη του πρώτου και στην επικύρωση της κυριαρχίας του στα νησιά του Αιγαίου πελάγους. Το επίσημο ανακοινωθέν που εξέδωσε το υπουργείο Ναυτικών ανέφερε:
"... Η ναυμαχία ήρξατο την 9ην και 25΄ και διήρκεσε περί την ώραν του εχθρικού στόλου παραμένοντος καθ' όλην την διάρκειαν αυτής υπό την άμεσον προστασίαν των φρουρίων. Ο εχθρικός στόλος, οι αι ζημίαι είνε άγνωστοι, εισέπλευσεν εν αταξία εις τον Ελλήσποντον.
Ο ημέτερος στόλος μεθ' όλων των πλοίων και των πέντε τορπιλλικών εξηκολούθησεν ελισσόμενος εις απόστασιν βολής από των φρουρίων, τα οποία δεν έβαλλον μέχρι της 3ης ώρας και ημισείας, μεθ' ο μετεωρίσθη προς το πέλαγος. 
Κατά την 3ην και 40΄ τρία αντιτορπιλλικά τουρκικά επειράθησαν να εξέλθωσι του Ελλησπόντου, αλλά καταδιωχθέντα υπό των αντιτορπιλλικών εισήλθον και άυθις.
Ζημίαι των ημετέρων ανέρχονται εις τους ελαφρώς τετραυματισμένους ανθυποπλοίαρχους Μαμούρην και τρεις ναύτας επί του "Αβέρωφ" ένα δε επί της "Ύδρας"".
Εξάλλου, άλλο τηλεγράφημα έδινε λεπτομέρειες για την έναρξη της ναυμαχίας:
""Ώρα 11.55΄εσπέρας
Την 9.25 πρωίας ημέτερος Στόλος αποτελούμενος εκ του "Αβέρωφ", "Σπετσών", "Ύδρας", "Ψαρρών" και των τεσσάρων ανιχνευτικών έπλεε προς το Σεντούλ Μπάχρ, αριστεράν άκραν των Δαρδανελλίων. Κατόπιν διαταγής συνηνώθην τω Αρχηγώ μετά 9 αντιροπιλλικών. Τα εχθρικά θωρηκτά "Βαρβαρόσσα", "Τουργούτ", "Μεσσουδιέ", "Ασάρι-Τεφήκ" εις γραμμήν παραγωγής όντα υπό τα φρούρια Σετούλ Μπαχρ της αριστεράς άκρας της εισόδου των Δαρδανελλίων ήρξαντο πυρός. Ο ημέτερος στόλος απήντησεν αμέσως από 9 χιλιομέτρων φθάσας μέχρι τριών χιλιομέτρων.
Συγχρόνως έβαλον καθ' ημών τα φρούρια το "Μεζδητιέ" και ο ελαφρός εχθρικός στολίσκος όντα υπό το Κουμ-Καλέ (δεξιάν άκραν της εισόδου των Δαρδανελλίων) έβαλον επίσης. Την 10.40΄ έπαυσε το πυρ υποχωρήσαντος ατάκτως του εχθρού.
Κατά πληροφορίας του Ρωσσικού "Ιερουσαλήμ" εκπλεύσαντος εκ Δαρδανελλίων μετά την ναυμαχίαν αι ζημίαι του εχθρού υπήρξαν μεγάλαι.
Ο επί των αποστάσεων αξιωματικός του "Αβέρωφ" εβεβαίωσεν 6 πτώσεις βλημάτων των πυροβόλων των 234 χιλιοστομέτρων επί της Τουρκικής ναυαρχίδος "Βαρβαρόσσα".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου