6 Αυγούστου 2013

Σαν σήμερα: 6 Αυγούστου


Σήμερα είναι Τρίτη, 6 Αυγούστου 2013.

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ - γενέθλια:
Ο πιο σημαντικός άνθρωπος που γεννήθηκε σαν σήμερα υπήρξε ο Αλεξάντερ Φλέμιγκ (1881-1955), ο άνθρωπος που ανακάλυψε την πενικιλλίνη και μάλιστα τιμήθηκε γι' αυτό το λόγο με το Νόμπελ Ιατρικής 1945.
Ο πιο σημαντικός Έλληνας που γεννήθηκε την 6η Αυγούστου υπήρξε ο οπλαρχηγός της Επανάστασης του 1821 Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης (1765-1848).
Επίσης, σαν σήμερα γεννήθηκε η κωμική ηθοποιός Λουσίλ Μπολ (1911-1989), αλλά και ο Άντι Γουόρχολ (1928-1987), ένα από τα πρωταρχικά σύμβολα της ποπ κουλτούρας. 
Εν τω μεταξύ, τα 43 κλείνει σήμερα ο Ινδός σκηνοθέτης Μ. Νάιτ Σιάμαλαν, ενώ 41 γίνεται μία πρώην Spice Girl, η Τζέρι Χάλιγουελ.ΕΘΝΙΚΕΣ κ ΑΛΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ:
Την επέτειο της ανεξαρτησίας τους γιορτάζουν σήμερα Τζαμάικα και Βολιβία. Η πρώτη έγινε ανεξάρτητο κράτος το 1962 (μέχρι τότε ήταν βρετανική αποικία), ενώ η Βολιβία κέρδισε την ανεξαρτησία της στις 6 Αυγούστου 1825, ύστερα από 16 χρόνια πολέμου. Τότε απέκτησε και τη σημερινή της ονομασία προς τιμήν του Σιμόν Μπολιβάρ, ενώ μέχρι τότε ήταν γνωστή ως "Άνω Περού". 


ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ - info:
Στις 6 Αυγούστου 1853 ένας τρομακτικός σεισμός ισοπέδωσε την πόλη της Θήβας, ενώ δεκάδες ήταν οι νεκροί. "Προχθές περί την ώραν 11 κ 16 λεπτά π.μ. ησθάνθημεν εν Αθήναις σεισμόν αρκετά δυνατόν, εκπλήξαντα πάντας και συνοδευθέντα μετ' ετέρων δύω μικροτέρων κλονισμών. Ευτυχώς το κακόν περιωρίστη μέχρι τούτου. Εις άλλα όμως μέρη της Ελλάδος, βορειοτέρον των Αθηνών κείμενα, τα κακά υπήρξαν μέγιστα. Αι Θήβαι, η Χαλκίς κ άλλα μέρη υπέστησαν δεινά μεγάλα, διότι ο σεισμός κατ' εκείνα τα μέρη υπήρξε σφοδρότατος. Οικίαι πλήθος κατακρεμνίσθησαν, και οι αδυνατούντες να εξέλθωσιν αυτών δυστυχείς κάτοικοι ετάφησαν υπό τα ερείπια", περιέγραφε η εφημερίδα "Αιών" στις 08.08.1853. 
Εξάλλου, στις 14.08 ο "Αιών" δημοσίευσε επιστολή του δημάρχου της Θήβας, Λ.Σ. Δούρου, που έδινε μια παραστατική εικόνα τόσο της αλλοφροσύνης που επικράτησε την ώρα του σεισμού, όσο και του μεγέθους της καταστροφής. Ο δήμαρχος έδωσε ένα καταπληκτικό ρεπορτάζ, που αξίζει να του ρίξουμε μια ματιά.
"Εν Θήβαις την 13 Αυγούστου 1853.
Ο Δήμαρχος
ΛΑΜ. Σ. ΔΟΥΡΟΣ
 Μάστιξ τρομερωτάτη ετιμώρησε την ιστορικήν πόλιν, τας Θήβας, την πατρίδα των ενδόξων ανδρών Επαμινώνδου, Πελοπίδου, Πινδάρου και Κράτητος, διαγράψασα αυτήν από την βίβλον των πόλεων της ελευθέρας Ελλάδος διά του συμβάντος σεισμού περί την 11 ώραν π.μ. της 6 του παρόντος μηνός. Ο σεισμός ούτος ήτο τόσον πανώλεθρος, όσον μόλις άλλον αναφέρουσι τα χρονικά της ιστορίας. Έως σήμερον κατέστρεψε της αυτής επαρχίας και τα χωρία Ραπεντόσα, Σκούρτα, Σπαχίδες, Ερημόκαστρον, Μορίκιον, Αμπελοσάλεσι, Κασνέσι, Τάχι, Πυρί, Αγίους Θεοδώρους, Σύρτζι, τας Εκκλησίας όλων των χωρίων αυτών, τοίχους και παλαιά κτίρια. Φαίνεται, ότι θέλει επεκταθή και εις τα άλλα χωρία, επειδή έως σήμερον εξακολουθεί χωρίς διακοπές.
Ο σεισμός της 6 Αυγούστου, προηγηθείσης βοής υποκώφου, συνέβη δυνατός, και μετά παρέλευσιν δεκαπέντε λεπτών επήλθεν έτερος δυνατώτατος, από τον οποίον εις όλα τα μέρη της πόλεως κατεκρημνίσθησαν αι οικίαι, οι μύλοι, τοίχοι, εκκλησίαι και παλαιά κτίρια. Εσχηματίσθη δε σύννεφον από κονιορκτόν, εξ ου ο ουρανός δεν ήτο μεν τόσον σκοτεινός, ώστε να μη βλέπη τις παντάπασιν, αλλ' ούτε τόσον φωτεινός, ώστε να διακρίνη τις τα ορώμενα καθαρώς. Η φιλανθρωπία των τυχόντων εκτός των οικιών ανθρώπων ήτο ανωφελής προς τους εντός δυστυχείς, των οποίων οι πλείστοι μεν διέφυγον τον κίνδυνον, κατακτυπηθέντες σωρηδόν από πολλά λιθάρια, τινές δε, οι οποίοι, διά να σωθώσιν ευκολώτερον, έρριπτον εαυτούς κατά κρημνών, πηδώντες από των παραθύρων και των κρημνισθέντων μερών, συνέτριψαν χείρας και πόδας, πάμπολλοι δε κατεπλακώθησαν. Εξ αυτών 11 εύγαλαν νεκρούς, τους δε λοιπούς ημιθανείς, επισκεπτόμενους από τον Κ. Χουκ, τον παντός επαίνου άξιον ιατρόν μας διά τε την ικανότητα εις την επιστήμην, διά την αρετήν και την δραστηριότητά του, την οποίαν επεδείξατο εις εκείνην την λυπηράν ημέραν, τρέχων πανταχού ως αστραπή προς επίσκεψιν των πληγωμένων. Τούτο κατά μίμησιν έκαμον και οι αξιοαγάπητοι Κύριοι Κωνσταντίνος Θεσπιεύς και Δημήτριος Κωνσταντίνου Κόνσολας.
Λυπηρά τω όντι ήτο η ημέρα ης 6 Αυγούστου και αποφράς διά τους Θηβαίους, της οποίας ο κονιορτός, ο κρότος των κρημνιζομένων οικιών, αι διάφοροι φωναί των εκτός και εκτός των οικιών, ήθελον κάμει και αυτόν τον πλέον αναίσθητον συμπαθείας να χύση δάκρυα πικρά, και να εκτείνη τας χείρας του εις ουρανόν, επικαλούμενος την εξ ύψους βοήθειαν και αντίληψιν. Λυπηροτέρα όμως είναι η σημερινή κατάστασις των Θηβαίων, οίτινες ευρίσκονται εις θλίψιν ανεκδιήγητον, βλέποντες εαυτούς εστερημένους μεν οικιών, εκτεθειμένους δε εις τας μεταβολάς του καιρού, νυν μεν καιόμενοι από τας καυστικάς ακτίνας του ηλίου, ακολούθως δε μέλλοντες να παγώσωσιν από το ψύχος του χειμώνος, και οι πλείστοι πιεζόμενοι από πείναν, ώστε ανάγκη ή να αποθάνωσιν, ή ζώντες να δυστυχώσιν εις άκρον πέντε χιλιάδες ψυχαί εκτός των παθόντων δώδεκα χωρίων.
Επειδή ουδείς Θηβαίος έχει οικίαν, ουδείς μύλος τας Θήβας υπάρχει, όλοι απέβαλον πάσαν τόλμην και θάρρος και κατέφυγον εις δάκρυα και στεναγμούς, υψούντες εις το Ουρανόν λυπηράς κραυγάς με φωνήν αδύνατον, και επικαλούμενοι Ιεόν και ανθρώπους εις βοήθειάν των.
Η φιλανθρωπία λοιπόν των απανταχού Ελλήνων και Φιλελλήνων είναι μόνη ικανή να συντηρήση διά μιας γενναίας βοηθείας και προμηθείας τους δυστυχείς Θηβαίους, οίτινες κατέστησαν ελεεινόν θέαμα".

Στις 6 Αυγούστου 1865 πέθανε ο πρώην πρωθυπουργός -και αρκετά αμφιλεγόμενη προσωπικότητα της ελληνικής ιστορίας- Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, ο οποίος θα μπορούσε κανείς να πει ότι ήταν ο πρώτος πρωθυπουργός της Ελλάδας, καθώς κατά τη διάρκεια της Επανάστασης, η Α' Εθνοσυνέλευσης της Επιδαύρου του 1822 τον όρισε πρόεδρο του Εκτελεστικού, που συγκροτήθηκε για πρώτη φορά. Στο καθ'αυτό πρωθυπουργικό αξίωμα, μετά την ίδρυση του ελληνικού κράτους, διορίστηκε τέσσερις φορές, όμως αθροιστικά κυβέρνησε λιγότερο από 3 χρόνια.


Στις 6 Αυγούστου 1921 πέθανε ένας άλλος πολιτικός άνδρας, επίσης αμφιλεγόμενος, που κυβέρνησε τη χώρα αρκετές φορές, για λίγους όμως μήνες εκάστοτε, ο Δημήτριος Ράλλης.

Στις 6 Αυγούστου 1945, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, πάνω από την ισοπεδωμένη ιαπωνική πόλη Χιροσίμα, θ' άλλαζε ο κόσμος, όπως τον γνώριζαν οι άνθρωποι -όλες οι γενιές- μέχρι τότε. Με δέος και χωρίς να έχουν ακόμη συνειδητοποιήσει τους κινδύνους που παραμόνευαν, οι άνθρωποι πληροφορούνταν με έκσταση για τη ρίψη της πρώτης ατομικής βόμβας στη Χιροσίμα.
Το αεροσκάφος Enola Gay, που ονομάστηκε έτσι από τον πιλότο του Τσαρλς Τίμπετς προς τιμήν της μητέρας του Ενόλα Γκέι Τίμπετς, έριξε το "Μικρό Αγόρι" (Little Boy), όπως ήταν η κωδική ονομασία της βόμβας, στις 8.15΄ το πρωί τοπική ώρα. Το μεγαλύτερο μέρος της πόλης εξαφανίστηκε, ενώ περίπου 70.000 άνθρωποι έχασαν επί τόπου την ζωή τους, χωρίς να υπολογίζονται όσοι πέθαναν τα επόμενα χρόνια εξ αιτίας της μόλυνσης της ατμόσφαιρας στην περιοχή. 
"Η βόμβα αυτή έχει μεγαλύτερη δύναμη από 20.000 τόνους δυναμίτιδας και είναι 200 φορές πιο καταστρεπτική από την αγγλική βόμβα Grand Slam, η οποία είναι η μεγαλύτερη βόμβα απ' όσες χρησιμοποιήθηκαν ποτέ στην ιστορία του πολέμου", κόμπαζε ο Αμερικανός πρόεδρος Χάρι Τρούμαν σε ραδιοφωνικό του διάγγελμα δεκαέξι ώρες μετά τη ρίψη της βόμβας, την οποία χαρακτήρισε ως "το μεγαλύτερο κατόρθωμα της οργανωμένης επιστήμης στην ιστορία του κόσμου". 
Μπορείτε να διαβάσετε το διάγγελμα Τρούμαν στον παρακάτω σύνδεσμο: Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΧΑΡΙ ΤΡΟΥΜΑΝ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΡΙΨΗ ΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΒΟΜΒΑΣ ΣΤΗ ΧΙΡΟΣΙΜΑ
Τελείως διαφορετική, όμως, ήταν η πραγματικότητα που βίωσαν οι κάτοικοι της Χιροσίμα, που είχαν τη δυστυχία να δουν την καταστρεπτική δύναμη του νέου υπερόπλου, χωρίς να νοιάζονται ή να ευθύνονται για τους επιστημονικούς και πολιτικούς ανταγωνισμούς. Μια ιδέα μπορείτε να πάρετε εδώ: ΟΙ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΟΣΩΝ ΕΠΕΖΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΦΡΙΚΗ ΤΗΣ ΧΙΡΟΣΙΜΑΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ - δημοσιεύματα: 
Το καλοκαίρι του 1920, μια Ελληνίδα, που ξεκίνησε από το Άργος για να παντρευτεί Έλληνα μετανάστη στην Αμερική, αλλά έπεσε θύμα απάτης, απασχόλησε τις αμερικανικές εφημερίδες. Την ιστορία της δημοσίευσε και η ελληνική "Πατρίς" στις 6 Αυγούστου 1920:
"Εις το Κάνσας της Αμερικής συνέβη ένα κωμικοτραγικόν επεισόδιον το οποίον απησχόλησεν ευρέως τον Αμερικανικόν Τύπον.
Κάποιος ομογενής ονόματι Λουδοβίκος Χιώτης υπεσχέθη δι' αλληλογραφίας γάμον εις μίαν νέαν, Μαρίαν Καρκαμπή, καταγομένην εξ Άργους, εις την οποίαν και απέστειλεν εξ Αμερικής την φωτογραφίαν του -όταν ήτο όμως εις ηλικίαν 35 ετών- και 300 δολλάρια διά τας δαπάνας του ταξειδιού της.
Όταν η νέα Ελληνίς μετέβη εις την Αμερικήν διά να τελέση το μυστήριον μετά του εκλεκτού της ανεκάλυψεν ότι ούτος ήτο πολύ περασμένης ηλικίας και δεν ηθέλησε να τον υπανδρευθή. Τα πράγματα κατέληξαν εις το δικαστήριον εις το οποίον εγένετο η εξής κατηγορηματική δήλωσις: "Η Μαρία Καρκαμπή ουδέποτε θα υπανδρευθή τον Λουδ. Χιώτην. Τον απεχθάνεται και θ' αποθάνη παρά να γίνη σύζυγός του. Θέλει να επιστρέψη εις την Ελλάδα ή να εύρη εργασίαν εν Αμερική, αλλ' ουδέποτε θα υπανδρευθή τον Χιώτην!"".
Μάλιστα, η 36χρονη Μαρία είχε δώσει συνέντευξη σε Αμερικανούς δημοσιογράφους, αποσπάσματα από την οποία αναδημοσίευε η ελληνική εφημερίδα:
"Η αδελφή του Λουδοβίκου τα έκαμεν όλα. Αυτή μου έκαμε λόγον για τον αδελφόν τη. Μου είπεν ότι είνε ο πλουσιώτερος Έλλην εις το Κάνσας και ότι ήτο νέος και ωραίος και ότι θα με έκαμνεν ευτυχή. Όταν την ηρώτησα διά την ηλικίαν του, αύτη απέφυγε να μοι είπη, αλλ' έκρινον ότι θα ήτο 40 ετών...
Όταν μου έστειλε 300 δολλάρια, επήρα το πρώτο βαπόρι και ήλθα εις Αμερικήν. Όταν έφθασα εις Ν. Υόρκην του ετηλεγράφησα να έλθη να με συναντήση, αλλ' αυτός μου απήντησεν ότι έχει εργασίαν και μου συνέστησε να διευθυνθώ μόνη εις το Κάνσας. Ήλθε και τον είδα μια ματιά εις τον σταθμόν, διότι έφυγεν αμέσως. Οι φίλοι του μου είπον να μεταβώ εις το υπ' αρ. 4845 σπίτι της εβδόμης οδού και προσεπάθησαν να με κάμουν να τον στεφανωθώ, αλλ' εγώ ηρνήθην. Κατόπιν τούτου με επήγαν εις κάποιο γραφείον διά να κάμω δήθεν τα χαρτιά μου να επιστρέψω εις την Ελλάδα. Εδέχθην, αλλ' ανεκάλυψα ότι τα χαρτιά τα οποία επρόκειτο να ετοιμασθούν δεν ήσαν διαβατήριον δια΄την Ελλάδα, αλλ' άδεια γάμου".
Τελικά, ο γάμος δεν έγινε την τελευταία στιγμή, ύστερα από παρέμβαση μιας θείας της Μαρίας, η οποία ζήτησε την παρέμβαση των αρχών κι έτσι η υπόθεση κατέληξε στα δικαστήρια κι από εκεί στις σελίδες των αμερικανικών εφημερίδων...
Κι αν έχετε περιέργεια, αυτή ήταν μια φωτογραφία της Μαρίας Καρκαμπή:


Και μπορεί τον Αύγουστο του 1920 οι Έλληνες να μάθαιναν τι γίνεται στον υπόλοιπο κόσμου μέσα από τα τηλεγραφήματα που δημοσιεύονταν στις εφημερίδες, ωστόσο τον Αύγουστο του 1988 ετοιμάζονταν να τα βλέπουν σε άμεσο χρόνο μέσω της δορυφορικής τηλεόρασης, που ετοιμαζόταν να εκπέμψει για πρώτη φορά στη χώρα μας. Στις 6 Αυγούστου 1988, η "Ελευθεροτυπία" έγραφε σχετικά:
"Οι τηλεθεατές των εννέα πόλεων της Ελλάδας, οι οποίες θα αποκτήσουν διασύνδεση με τη δορυφορική τηλεόραση, δεν θα χρειαστεί να υποβληθούν σε κανένα έξοδο, σε κανένα κόπο.
Θα ανοίγουν την τηλεόρασή τους, όπως το έκαναν μέχρι τώρα, αλλά αντί να βλέπουν μόνο ΕΤ-1 και ΕΤ-2 και στα άλλα κανάλια χιόνι, θα βλέπουν και RAI (ιταλικό) και SUPER (αγγλικό) και CHANNEL (αγγλικό) και TV5 (γαλλικό). Θα μπορούν να βλέπουν μέχρι και δέκα διαφορετικά ξένα κανάλια. Αλλά, αν δεν γνωρίζουν ξένες γλώσσες δεν θα τα καταλαβαίνουν.
Τα προγράμματα ούτε θα μεταγλωττίζονται ούτε θα υποτιτλίζονται. Για τον υποτιτλισμό - που είναι και απλούστερος του μεταγλωττισμού - θα πρέπει να περιμένουν το μάξιμουμ μια τριετία, όταν θα διαδοθεί ο αυτόματος υποτιτλισμός με κομπιούτερ...."
Η ενημέρωση της εφημερίδας ήταν ελλιπής, κάτι που διορθώθηκε την επόμενη μέρα, οπότε παρουσίασε εν συντομία τα δορυφορικά κανάλια, που θα μπορούσαν να παρακολουθούν πλέον ελεύθερα οι Έλληνες τηλεθεατές:
"SUPER CHANNEL. Αγγλικό. Μεταδίδει ειδήσεις, μουσική, ποικίλο πρόγραμμα, διαφημίσεις. Λειτουργεί όλο το 24ωρο.
MUSIC BOX. Αγγλικό. Μεταδίδει μουσική, βιντεοκλίπ και διαφημίσεις όλο το 24ωρο.
SKY CHANNEL. Αγγλικό. Ψυχαγωγικά προγράμματα και διαφημίσεις. Λειτουργεί 18 ώρες.
RAI UNO. Ιταλικό. Λειτουργεί 15 ώρες με ειδήσεις, ποικίλο πρόγραμμα και διαφημίσεις.
TV 5 Γαλλικό. Μεταδίδει ντοκιμαντέρ και ποικίλο ψυχαγωγικό πρόγραμμα. 
EINS PLUS. Γερμανικό. Ειδήσεις και ποικίλο πρόγραμμα. Λειτουργεί 5 ώρες.
SAT 1. Γερμανικό. Λειτουργεί 10 ώρες. Ειδήσεις, ποικίλο πρόγραμμα, διαφημίσεις.
RTL PLUS. Λουξεμβούργο. Ειδήσεις, ποικίλο πρόγραμμα, διαφημίσεις. Λειτουργεί 9 ώρες.
CNN. Αμερικανικό. Λειτουργεί 24 ώρες. Μεταδίδει μόνο ειδήσεις και διαφημίσεις.
HORIZONT. Σοβιετικό. Ποικίλο πρόγραμμα".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου